גיליון 6509 עמוד 1 מתאריך 06/12/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ב בכסלו התשע״ג    6509    6 בדצמבר 2012

עמוד

הודעה על קביעת מועדי בחינות ומועדים להגשת בקשות להיבחן לפי חוק שמאי מקרקעין........... i486

הודעות בדבר הכנת תכנית לתשתית לאומית ותנאים למתן היתרים בתקופת ביניים

מס' תת"ל/55 - תחנת כוח צומת אנרגיה................................................. 1487

הודעות בדבר העברת תכניות לתשתית לאומית להערות הוועדות המחוזיות ופרסומן להשגות הציבור____    1489

הודעות מאת הציבור ................................................................... 1492

תיקון טעות דפוס