גיליון 6509 עמוד 2 מתאריך 06/12/2012הודעה על קביעת מועדי בחינות ומועדים להגשת בקשות להיבחן

לפי חוק שמאי מקרקעין, התשס״א-2001

מודיעים בזה בהתאם לסעיף 9 לחוק שמאי מקרקעין, התשס׳׳א-2001י, ותקנה 1 לתקנות שמאי מקרקעין (בחינות), התשס׳׳ו-1 22006 )להלן - התקנות(, כי הבחינות בנושאים המפורטים בטור א' להלן יתקיימו במועדים שצוינו בטור ב' לצדן, והמועד האחרון להגשת בקשה להיבחן בהן הוא כאמור בטור ג' לצדן:

בחינות מוקדמות

טור ג'

טור ב'

טור א'

ט' בשבט התשע״ג )20 בינואר 2013(

בשעה 11.00

א' באדר התשע״ג (11 בפברואר 2013)

סודות המימון ושימושם בשומת מקרקעין

בשעה 11.00

ב' באדר התשע״ג (12 בפברואר 2013)

יסודות מדידה ומיפוי

בשעה 11.00

ח' באדר התשע״ג (18 בפברואר 2013)

סטטיסטיקה

בשעה 11.00

י' באדר התשע״ג (20 בפברואר 2013)

יסודות הכלכלה - חלק א': מיקרו כלכלה ומקרו כלכלה

בשעה 11.00

י״ז באדר התשע״ג (27 בפברואר 2013)

יסודות הנדסת בניין והנדסה אזרחית

בשעה 11.00

כ״א באדר התשע״ג (3 במרס 2013)

יסודות הכלכלה - חלק ב': כלכלה עירונית

בשעה 11.00

כ״ה באדר התשע״ג (7 במרס 2013)

דינים

בשעה 11.00

כ״ט באדר התשע״ג (11 במרס 2013)

יסודות בחשבונאות וניתוח דוחות כספיים

בשעה 11.00

ב' בניסן התשע״ג (13 במרס 2013)

תכנון ובנייה - חלק א': יסודות התכנון העירוני

בשעה 11.00

ז' בניסן התשע״ג (18 במרס 2013)

תכנון ובנייה - חלב ב': דיני התכנון העירוני

בשעה 11.00

ט' בניסן התשע״ג (20 במרס 2013)

מיסוי מקרקעין ומסים אחרים

בחינות סופיות

טור ג'

טור ב'

טור א'

כ״ח באדר התשע״ג (10 במרס 2013(

בשעה 11.00

כ״ט בניסן התשע״ג (9 באפריל 2013)

מבוא לתורת השמאות

בשעה 11.00

י״א באייר התשע״ג (21 באפריל 2013)

גישות ועקרונות בהערכת מקרקעין

בשעה 11.00

כ' באייר התשע״ג (30 באפריל 2013)

יישומים בשומת מקרקעין

מועד בחינות חורף 2013 יתקיים במרכז הקונגרסים, בנייני האומה, ירושלים.

על המועמדים הרשאים לגשת לבחינות לפי התקנות, להמציא את בקשותיהם למזכירות מועצת שמאי המקרקעין,

ת׳׳ד 34445, ירושלים 91343, או לרח' כנפי נשרים 15, ירושלים, לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת בקשה להיבחן שנקבע לכל בחינה כמצוין לעיל.

ילקוט הפרסומים 6509, כ״ב בכסלו התשע״ג, 6.12.2012 1486

1

   ס׳׳ח התשס׳׳א, עמ' 436.

2

   ק׳׳ת התשס׳׳ו, עמ' 424; התשע׳׳א, עמ' 1026.