גיליון 6510 עמוד 1 מתאריך 06/12/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

■    6 בדצמבר 2012

עמוד


עמוד

הודעה על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה

ועל שובו.............................................................................. 1494

הודעות על באי כוח הסיעות וממלאי מקומם לפי חוק

הבחירות לכנסת.............................................................. 1494

מינוי חבר לוועדה המייעצת לפי כללי החברות

הממשלתיות (מינוי יועצים    משפטיים ושכרם).... 1494

מינוי ממונה על הגבייה ופקיד גבייה לפי פקודת

המסים (גביייה)................................................................. 1494

הודעה בדבר מינוי חברים בוועדת משמעת לפי חוק

הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס................ 1495

הודעות על שינוי בהרכב ועדת הבחירות המרכזית

לכנסת התשע עשרה....................................................... 1495

הודעה על מינוי חבר ועדה רפואית לעררים לפי תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (קביעת אחוזי נכות

רפואית, מינוי ועדות לעררים    והוראות שונות)........ 1495

הודעה על תיקון רשימת חברי ועדות רפואיות

לערעורים לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת

דרגת נכות לנפגעי עבודה)........................................... 1495

הודעה על ביטול פוסקים רפואיים לפי החוק האמור. 1496

הארכת תוקף הסמכה ליתן היתר לביצוע עבודות

לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים)........................... 1496

מינוי מפקח ארצי על התעבורה........................................... 1496

הודעה על שינוי בהרכב הסיעתי של הכנסת................. 1496

כללים לנקיטת הליכים במסלול המקוצר לפי חוק

ההוצאה לפועל................................................................. 1496

הודעה בדבר תיאום סכומים לפי תקנות הבלו על הדלק 1497

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל..................... 1497

הודעה על מינוי ועדת ערר לארנונה (ראש העין)......... 1497

הודעה בדבר שינוי הרכב ועדת ערר לארנונה

(אור יהודה)......................................................................... 1497

הודעות בדבר הצגת לוחות זכויות במקרקעין................ 1498

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................. 1498

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה........................................ 1499

הודעות בתי הדין הרבניים..................................................... 1508

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 1512

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות....................... 1517

הודעות מאת הציבור................................................................ 1518

דוחות שבועיים של בנק ישראל........................................... 1528