גיליון 6511 עמוד 1 מתאריך 10/12/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

6511 10 בדצמבר 2012

כ״ו בכסלו התשע״ג

עמוד

1496

מינוי מפקחת לפי חוק חומרי נפץ........................................

עמוד

הודעות על פטור מחובת מכרז לפי חוק שירות המדינה

מינוי יושבי ראש ועדות בחירות אזוריות לפי חוק

1494

(מינויים)...............................................................................

1496

הבחירות לכנסת...............................................................

הודעה על הכרה בתוספות קבועות לפי חוק שירות

אכרזה על מטבע זיכרון והודעה בדבר קביעת ערכו

1494

המדינה (גמלאות)...........................................................

1496

הנקוב ושאר פרטיו לפי חוק בנק ישראל.................

מינוי נציגת שר המשפטים וממלאת מקומה בוועדה

מינוי מפקח לפי תקנות הרוקחים (יסודות רדיואקטיביים

1494

המחוזית לתכנון ולבנייה...............................................

1496

ומוצריהם)...........................................................................

1494

הודעה על הרשאה לפי חוק נכסי המדינה......................

1496

הודעה בדבר קבלת בקשה לרישום כינוי מקור לפי חוק הגנת כינויי מקור וציונים גאוגרפיים..............

1495

הודעות על מינוי קציני ביקורת גבולות לפי חוק

הכניסה לישראל...............................................................

1497

מינוי מפקחים ברשות מקומית לפי חוק העבירות המינהליות (נהריה).........................................................

שינוי מינוי עובדת סוציאלית לעניין סדרי דין לפי חוק הסעד (סדרי דין בענייני קטינים, חולי נפש

1497

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט.....................

1495

ונעדרים)...............................................................................

1498

הודעות מאת הציבור................................................................

1496

הענקת חסינויות לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים) .