גיליון 6512 עמוד 1 מתאריך 11/12/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ז בכסלו התשע״ג    6512    11 בדצמבר 2012

עמוד    עמוד

הודעה על אישור תכניות מיתאר ארציות....................... 1514    הודעה על הנחת תכנית לפי חוק הניקוז וההגנה

הודעות על גמר כהונתם של שופטים בבית המשפט..    1514    מפני שיטפונות.................................................................. 1515

הארכת מינוי יושבת ראש ועדות שחרורים לפי    מינוי מפקחת עבודה................................................................. 1515

חוק שחרור על-תנאי ממאסר....................................... 1514    מינוי יושב ראש לוועדת הבחירות האזורית עכו

מינוי נציגת שר הבריאות וממלאת מקומה בוועדות    והגליל המערבי................................................................. 1515

מקומיות לתכנון ולבנייה............................................... 1514    מינוי ממונים על הגבייה ופקידי גבייה לפי פקודת

הודעה על מינוי לפי חוק מגן דוד אדום........................... 1514    המסים (גבייה)................................................................... 1515

הודעה על מינוי ממוני ביקורת גבולות לפי חוק    בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט......................... 1516

הכניסה לישראל............................................................... 1515    הודעות מאת הציבור................................................................ 1516