גיליון 6512 עמוד 2 מתאריך 11/12/2012הודעה על אישור תכניות מיתאר ארציות

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ׳׳ה-1965 מודיעים בזה, לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ׳׳ה-1965י,

כי הממשלה אישרה, בתוקף סמכותה לפי סעיפים 53 ו־76ג)10) לחוק האמור, תכניות מיתאר ארציות אלה:

(1)    תכנית לתשתית לאומית - תת׳׳ל 44 - תחנת כוח הידרואלקטרית - אגירה שאובה כוכב הירדן;

(2)    תכנית לתשתית לאומית - תת׳׳ל 57 - מיתקן פוטו-וולטאי באוהד;

(3)    תכנית לתשתית לאומית - תת׳׳ל 22 - המסילה המזרחית;

(4)    תכנית מיתאר ארצית - תמ׳׳א 37/ב/6 - חיבור אזור תעשייה גבריאל לתוואי מערכת הולכת הגז הטבעי המאושרת בתמ׳׳א 37/ב.

כ׳׳ב בכסלו התשע׳׳ג (6 בדצמבר 2012) (חמ 3-697)

צבי האוזר

_    מזכיר הממשלה

1 ס׳׳ח התשכ׳׳ה, עמ' 307; התשס׳׳ב, עמ' 157.

הודעה על גמר כהונתו של שופט

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984 בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, אני מודיע על גמר כהונתו של שאול מנהיים, שופט של בית משפט שלום רשם בית משפט מחוזי במחוז המרכז, ביום כ׳׳ח באלול התשע׳׳ב (15 בספטמבר 2012), עקב פרישתו לגמלאות.

ד' בכסלו התשע׳׳ג (18 בנובמבר 2012) (חמ 3-60)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

י ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

הודעה על גמר כהונתה של שופטת

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984 בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-11984, אני מודיע על גמר כהונתה של יהודית שטופמן, שופטת של בית משפט מחוזי בתל אביב, ביום ט׳׳ז בחשוון התשע׳׳ג (1 בנובמבר 2012), עקב פרישתה לגמלאות. ד' בכסלו התשע׳׳ג (18 בנובמבר 2012) (חמ 3-60)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

הודעה על גמר כהונתה של שופטת

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984 בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-11984, אני מודיע על גמר כהונתה של רחל שלו

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

גרטל, שופטת של בית משפט השלום בירושלים, ביום י”ח בחשוון התשע׳׳ג (3 בנובמבר 2012), עקב פרישתה לגמלאות. ד' בכסלו התשע׳׳ג (18 בנובמבר 2012) (חמ 3-60)

יעקב נאמן

שר המשפטים

הארכת מינוי יושבת ראש ועדות שחרורים

לפי חוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס”א-2001 בתוקף סמכותי לפי סעיף 32 לחוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס״א-2001י (להלן - החוק), ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון לפי הסעיף האמור ולפי סעיף 16 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-21984, אני מאריך את מינויה3 של רות בהט, שופטת בקצבה של בית משפט שלום, ליושבת ראש ועדות השחרורים החל ביום י”א בכסלו התשע׳׳ג (25 בנובמבר 2012).

בהתאם לסעיף 32(ב) לחוק תוקף המינוי לשנתיים.

ט׳׳ז בחשוון התשע׳׳ג (1 בנובמבר 2012) (חמ 3-101-ה1)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1    ס׳׳ח התשס׳׳א, עמ' 410.

2    ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

3    י”פ התשע׳׳א, עמ' 1112.

מינוי נציגת שר הבריאות וממלאת מקומה בוועדות מקומיות לתכנון ולבנייה

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ׳׳ה-1965 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 18(ב)(1), 19(א2) ו-48א לחוק התכנון והבנייה, התשכ”ה-11965, אני ממנה את דפנה זעירא, ת׳׳ז XXXXXX755, לנציגתי בוועדות המקומיות לתכנון ולבנייה האלה: לכיש, שפיר, יואב וחוף אשקלון; ואת אסתי אזולאי, ת׳׳ז 028115855, לממלאת מקומה. א' בכסלו התשע׳׳ג (15 בנובמבר 2012) (חמ 3-7)

בנימין נתניהו

_    ראש הממשלה ושר הבריאות

1 ס׳׳ח התשכ׳׳ה, עמ' 307; התשנ׳׳ה, עמ' 450.

הודעה על מינוי

לפי חוק מגן דוד אדום, התש”י-1950 אני מודיע כי נשיא המדינה, בתוקף סמכותו לפי סעיף 4(א) לחוק מגן דוד אדום, התש”י-11950, מינה ביום כ׳׳ב באלול התשע׳׳ב (9 בספטמבר 2012) את אברהם זהר, ת׳׳ז XXXXXX656, לנשיא אגודת מגן דוד אדום בישראל.

ל' בחשוון התשע׳׳ג (16 באוקטובר 2012) (חמ 3-1099)

בנימין נתניהו

_    ראש הממשלה ושר הבריאות

1 ס׳׳ח התש׳׳י, עמ' 175; התשע׳׳ב, עמ' 354.

ילקוט הפרסומים 6512, כ״ז בכסלו התשע״ג, 11.12.2012 1514