גיליון 6513 עמוד 1 מתאריך 16/12/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

16 בדצמבר 2012

עמוד

תיקון מינוי חברי ועדת יבוא לפי פקודת היבוא

והיצוא..................................................................................1522

אצילת סמכויות לפי פקודת הרוקחים.............................. 1522

הסמכה לפי תקנות הרוקחים (תנאי פתיחה וניהול

של בתי מרקחת וחדרי תרופות).................................. 1522

הודעה על רישום מפלגות בפנקס המפלגות.................... 1522

הכרזה בדבר קיום מונופולין.................................................. 1523

הודעה בדבר כתובת אתר המרשתת של בנק ישראל

לפי תקנות חובת המכרזים........................................... 1523

עמוד

הודעה בדבר אופן הצטרפות לרשימת המנויים על

קבלת הודעות לפי החוק האמור................................ 1523

הסמכת מנהל לפי חוק להסדרת הפיקוח על כלבים.... 1523

הודעה בדבר רישום זכות מטפחים בספר הזכויות....... 1523

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

ותיקון טעות בהודעה כאמור....................................... 1524

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה........................................ 1533

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 1563

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות....................... 1568

הודעות מאת הציבור................................................................ 1570