גיליון 6514 עמוד 1 מתאריך 17/12/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

ד' בטבת התשע״ג עמוד

תיקון מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד הבריאות במוסדות ציבור המפעילים מאגר

מידע של תורמי מח עצם.............................................. 1590

הודעה בדבר אצילת סמכויות לפי חוק מס ערך מוסף 1590 הודעות בדבר השעיית חברים ובדבר הוצאת חברים

מלשכת עורכי הדין........................................................ 1590

17 בדצמבר 2012

עמוד

הודעה בדבר עיכוב ביצוע השעיית חבר מלשכת

עורכי הדין.......................................................................... 1591

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מחוזית למחוז המרכז. 1591 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מחוזית למחוז הצפון.. 1592 הודעות מאת הציבור................................................................ 1592

6514