גיליון 6514 עמוד 2 מתאריך 17/12/2012תיקון מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד הבריאות במוסדות ציבור המפעילים מאגר מידע של תורמי מח עצם

לפי חוק יסודות התקציב, התשמ״ה-1985 בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ׳׳ה-1985י (להלן - החוק), ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, מתפרסם בזה תיקון למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד הבריאות במוסדות ציבור המפעילים מאגר מידע של תורמי מח עצם2 (להלן - המבחנים העיקריים), כמפורט להלן:

תיקון סעיף 7

1.    בסעיף 7 למבחנים העיקריים, במקום ״ה' בטבת התשע׳׳ב (31 בדצמבר 2011)״ יבוא ״י״ח בטבת התשע״ג (31 בדצמבר 2012)״.

תחילה

2.    תחילתם של מבחנים אלה ביום ה' בטבת התשע״ב (31 בדצמבר 2011).

כ״א בחשוון התשע״ג (6 בנובמבר 2012) (חמ 3-1888)

בנימין נתניהו

_    ראש הממשלה ושר הבריאות

י ס״ח התשמ״ה, עמ' 60; התשנ״ב, עמ' 34. 2 י״פ התשע״א, עמ' 2082.

הודעה בדבר אצילת סמכויות

לפי חוק מס ערך מוסף, התשל״ו-1975 בתוקף סמכותי לפי סעיף 107 לחוק מס ערך מוסף, התשל״ו-11976 (להלן - החוק), אני מודיע, כי ביום ה' בחשוון התשע״ב (2 בנובמבר 2011), אצל יהודה נסרדישי, מנהל רשות המסים, סמכויות לפי סעיף 108 לחוק לבעלי המשרות כמפורט להלן וביטל את כתב אצילת סמכויות מס' 2531: גובה מכס סגן גובה מכס ממונה אזורי מע״מ סגן בכיר לממונה אזורי מע״מ סגן ממונה אזורי מע״מ גובה ראשי סגן גובה ראשי ממונה פרויקטים (בקח״ש) מנהל תחום (ביקורת חשבונות) ממונה בכיר (חוליית ביקורת חשבונות) ממונה (צוות ביקורת חשבונות) ממונה פרויקטים (בקח״ש) מבקר חשבונות מבקר חשבונות בכיר

ממונה פרויקטים (חוליית ביקורת חשבונות) מרכז (מס קנייה)

ראש ענף גבייה ואכיפה מנהל מדור גבייה ואכיפה מרכז גבייה ואכיפה (מע״מ)

1 ס״ח התשל״ו, עמ' 52.

ממונה - מפקח ארצי ממונה אזורי חקירות סגן ממונה אזורי חקירות ממונה מחלקת חקירות ממונה מדור חקירות בכיר ממונה מדור חקירות מרכז בכיר מודיעין ממונה פרויקטים חוקר מבקר מתקדם חוקר מבקר

ממונה תחום בכיר (יעדים) מנהל תחום (איסוף) מנהל תחום (סיגינט) ממונה (איסוף) ממונה (הערכה) ממונה מודיעין ממונה בכיר (מודיעין) חוקר יס״מ חוקר יס״מ מתקדם חוקר יס״מ מתקדם בכיר סגן ממונה מדור יס״מ סגן ממונה בכיר יס״מ בכיר ממונה מדור יס״מ ממונה מדור יס״מ בכיר כ״א בשבט התשע״ב (14 בפברואר 2012) (חמ 3-181-ה1)

דורון ארבלי

מנהל רשות המסים (בפועל)

הודעה בדבר השעיית חבר

לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ״א-1961 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו-69 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ״א-1961י, כי בית הדין המשמעתי הארצי של לשכת עורכי הדין, בשבתו ביום ד' באלול התשע״ב (22 באוגוסט 2012), בתיק בד״א 017/2012, החליט להטיל על עורך הדין עבדאללה עבדאללה, ת״ז 59554501, רישיון מס' 22961, עונש של השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה מצטברת של שלושים ושישה חודשים.

תוקף ההשעיה מיום ט״ז בחשוון התשע״ג (1 בנובמבר 2012) עד יום י״ח בחשוון התשע״ו (31 באוקטובר 2015).

כ״ד באלול התשע״ב (11 בספטמבר 2012) (חמ 3-94)

איתן ש' ארז

_    סגן ראש לשכת עורכי הדין

1 ס״ח התשכ״א, עמ' 178; התש״ע, עמ' 134.

הודעה בדבר השעיית חבר

לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ״א-1961 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו-69 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ״א-1961י, כי בית המשפט המחוזי


ילקוט הפרסומים 6514, ד' בטבת התשע״ג, 17.12.2012 1590

1

ס״ח התשכ״א, עמ' 178; התש״ע, עמ' 134.