גיליון 6515 עמוד 1 מתאריך 17/12/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

17 בדצמבר 2012

עמוד

הודעה על פטור מחובת מכרז לפי חוק שירות המדינה (מינויים)............................................................................................... 1594

מינוי יושב ראש מותב נוסף לוועדות ערעור לפי חוק הנכים )תגמולים ושיקום( וחוק בתי דין מינהליים............... 1594

מינוי יושב ראש מותף נוסף לוועדות ערעור לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום(

וחוק בתי דין מינהליים....................................................................................................................................................................... 1595

הודעות לפי חוק התכנון והבניה............................................................................................................................................................ 1595

1608


הודעות מאת הציבור