גיליון 6515 עמוד 2 מתאריך 17/12/2012הודעה על פטור מחובת מכרז

לפי חוק שירות המדינה (מינויים), התשי”ט-1959 מודיעים בזה, כי לפי סעיף 21 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי׳׳ט-1959י )להלן - החוק(, החליטה הממשלה כדלקמן: )1( לפי הצעתה של ועדת שירות המדינה )להלן - ועדת השירות( מיום ל' בתשרי התשע׳׳ג )16 באוקטובר 2012(, להסדיר את המשרות במטה הכלכלי-חברתי אשר במשרד ראש הממשלה, כדלקמן:

)א( לפטור מחובת המכרז הקבועה בסעיף 19 לחוק, את המשרות האלה, שיסווגו כמשרות מקצועיות הפטורות ממכרז: סגן המנהל הכללי כלכלה ותשתיות; סגן המנהל הכללי פנים, תכנון ופיתוח וסגן המנהל הכללי ממשל וחברה; המינוי למשרות אלה יהיה לפי הצעת המנהל הכללי של משרד ראש הממשלה ובכפוף לאישור ועדה בראשות נציב שירות המדינה או נציגו ושני נציגי ציבור מבין חברי ועדת המינויים שליד נציבות שירות המדינה, כמשמעותה בפסקה 11.963 לתקנון שירות המדינה להלן - ועדת המינויים(, אשר תבחן את התאמת המועמד המוצע למשרה; סיום ההעסקה במשרות אלה יהיה לפי שיקול דעת המנהל הכללי של משרד ראש הממשלה;

)ב( לפטור מחובת המכרז הקבועה בסעיף 19 לחוק את משרת יועץ התקשורת של המטה הכלכלי-חברתי,

שתסווג כמשרת אמון; המינוי יבוצע בכפוף לתיאור התפקיד ולתנאי סף שייקבעו על פי דין;

)2( להסדיר את פעולת מטה לשכת ראש הממשלה, כדלקמן:

)א( מזכיר הממשלה; המנהל הכללי של משרד ראש הממשלה; ראש המטה לביטחון לאומי; ראש המועצה הלאומית לכלכלה וראש מערך ההסברה הלאומי ממונים בפטור ממכרז בהתאם להוראות החוק והחלטות הממשלה בעניינם;

)ב( לפי הצעת ועדת השירות מיום ל' בתשרי התשע׳׳ג )16 באוקטובר 2012(, לפטור מחובת המכרז הקבועה בסעיף 19 לחוק את המשרות האלה:

)1( משרת ראש לשכת ראש הממשלה;

)2( המשרות האלה שהנושאים בהן עומדים בקשרי עבודה ישירים עם ראש הממשלה, חשופים למידע והחלטות רגישות, ומחייבות מעצם טבען יחסי אמון מיוחדים:

)א( שתי משרות של יועצי ראש הממשלה לענייני תקשורת;

)ב( יועץ ראש הממשלה לקשר עם הכנסת;

)ג( מנהל לשכת ראש הממשלה;

)ד( יועץ ראש הממשלה לאירועים וסיורים;

)ה( יועץ ראש הממשלה לתכתובת;

)ו( יועץ ראש הממשלה לנושאים מדיניים;

המינוי יבוצע בכפוף לתיאור התפקיד ולתנאי סף שייקבעו על פי דין;

י ס׳׳ח התשי׳׳ט, עמ' 86; התשכ׳׳ג, עמ' 110. 2 ק׳׳ת התשמ׳׳א, עמ' 1435.

)3) 11 משרות נוספות של יועצים לראש הממשלה - שש משרות שימונו בכפוף לתיאורי התפקיד ותנאי סף רלוונטיים לתפקיד, שייקבעו על פי דין;

ועד חמש משרות נוספות ימונו בכפוף לאישור ועדת משנה שתמנה ועדת השירות מבין חברי ועדת השירות, בהתאם לצורכי ראש הממשלה,

ובכפוף לתיאורי התפקיד ותנאי סף רלוונטיים שייקבעו על פי דין, זאת, כדי לשמור על הגמישות הניהולית ולאפשר דינמיות בניהול סדר היום של ראש הממשלה, וכן כדי להבטיח היקף יועצים ההולם את צרכיו של ראש הממשלה;

)4( משרת יועץ למזכיר הממשלה; המינוי למשרה זו יהיה בכפוף לתיאור תפקיד ולתנאי סף, שייקבעו על פי דין;

)5( שש משרות מזכירות בלשכת ראש הממשלה;

המינוי למשרות אלה יהיה בכפוף לעמידה בתנאי סף, שייקבעו על פי דין;

)6( שתי משרות במעון ראש הממשלה - יועץ ומנהל לשכה; המינוי למשרות אלה יהיה בכפוף לעמידה בתנאי סף, שייקבעו על פי דין;

)3( לפי הצעת ועדת השירות מיום ל' בתשרי התשע׳׳ג )16 באוקטובר 2012(, לפטור מחובת המכרז הקבועה בסעיף 19 לחוק שלוש משרות בלשכות ראשי הממשלה לשעבר, בהתאם לזכאותם לפי החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון )שרים ושאיריהם(, התשמ”א-21981 -יועץ, מנהל לשכה ונהג; המינוי למשרות אלה יהיה בכפוף לעמידה בתנאי סף, שייקבעו על פי דין.

לפי הצעת ועדת השירות, החליטה הממשלה לקבוע הוראות תחולה והוראות מעבר כדלקמן:

)א( הפטור מחובת המכרז יחול על מינוי למשרת סגן המנהל הכללי ממשל וחברה לאחר תום כהונתו של העובד המכהן כיום במשרה;

)ב( הצורך באישור ועדת המינויים לא יחול על העובדים המכהנים כיום במשרות שיוסבו למשרות סגן המנהל הכללי כלכלה ותשתיות וסגן המנהל הכללי פנים,

תכנון ופיתוח.

)ג( לעניין המועסקים במשרות אמון שהן משרות מקצועיות במהותן, בשים לב לכך שמדובר בתקופת בחירות, וכדי שלא לכבול את ידי ראש הממשלה הנכנס, לקבוע, בהתאם להמלצת ועדת השירות,

כי המצב הקיים יישאר בעינו עד לכינוס ועדת השירות לאחר הבחירות לכנסת ה-19, שתדון ותמליץ בעניינם, אלא אם כן יסיימו את העסקתם קודם לכך,

בכפוף לכל דין.

)ד( העסקת עובדים המועסקים במשרד ראש הממשלה כנושאי משרות אמון תימשך עד תום כהונת הממשלה ה-32 או עד לסיום העסקתו של העובד,

בכפוף לכל דין, לפי המוקדם מביניהם.

ט׳׳ז בחשוון התשע׳׳ג )1 בנובמבר 2012( )חמ 3-274(

צבי האוזר

מזכיר הממשלה

ילקוט הפרסומים 6515, ד' בטבת התשע״ג, 17.12.2012 1594