גיליון 6516 עמוד 1 מתאריך 20/12/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

ז' בטבת התשע״ג    6516    20 בדצמבר 2012

עמוד    עמוד

הודעה על ביטול ההכרזה על מצב מיוחד בעורף לפי    הודעות על הסמכה לשירות רפואי מוסמך...................... 1630

חוק ההתגוננות האזרחית............................................. 1630 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה........................................ 1637

הודעה בדבר כניסה לתוקף של פנקס הבוחרים    הודעות מאת הציבור................................................................ 1651

לכנסת התשע עשרה..................................................... 1630