גיליון 6516 עמוד 2 מתאריך 20/12/2012הודעה על ביטול ההכרזה על מצב מיוחד בעורף

לפי חוק ההתגוננות האזרחית, התשי”א-1951 מודיעים בזה, כי מכוח סמכותה, לפי סעיף 9ג(ה) לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי”א-1951י, ביטלה הממשלה, ביום ט' בכסלו התשע׳׳ג )23 בנובמבר 2012(, בשעה 13.00, את הכרזת שר הביטחון על מצב מיוחד בעורף2 מיום כ׳׳ט בחשוון התשע׳׳ג )14 בנובמבר 2012(, אשר הוארכה על ידי הממשלה3 ביום כ׳׳ט בחשוון התשע׳׳ג )14 בנובמבר 2012(. כ׳׳ז בכסלו התשע׳׳ג )11 בדצמבר 2012( )חמ 3-2945(

צבי האוזר

_    מזכיר הממשלה

י ס׳׳ח התשי״א, עמ' 78; התשנ׳׳ח, עמ' 42.

2    י”פ התשע״ג, עמ' 945.

3    י”פ התשע״ג, ע' 1285.

הודעה בדבר כניסה לתוקף של פנקס הבוחרים לכנסת התשע עשרה

לפי חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ”ט-1969 אני מודיע בזה בתוקף סמכותי לפי סעיף 26)ד( לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ”ט-11969, כי פנקס הבוחרים לכנסת התשע עשרה נכנס לתוקפו ביום י׳׳ח בכסלו התשע׳׳ג )2 בדצמבר 2012(.

כ׳׳ה בכסלו התשע׳׳ג )9 בדצמבר 2012( )חמ 3-16-ה2(

אליהו ישי

_    שר הפנים

1 ס״ח התשכ״ט, עמ' 103; התשס״ג, עמ' 34.

הודעה על הסמכה לשירות רפואי מוסמך

לפי פקודת הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש(, התשמ”ד-1984

אני מודיע כי, בתוקף סמכותי1 לפי תקנה 1 לתקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש(, התשמ׳׳ד-21984 ובהסכמת שר הבריאות, הסמכתי את המרפאה לרפואה תעסוקתית של ”אילנה הולדשטיין - מכון אודיולוגי”, שכתובתה רח' העלייה השניה 29, חיפה 35011, באחריות ד”ר יהודה הולדשטיין, רישיון מס' 1-14287, מומחה במחלות אף, אוזן, גרון, לשירות רפואי מוסמך לעניין התקנות האמורות.

תוקף ההסמכה לשנתיים מיום פרסום הודעה זו.

כ' בחשוון התשע׳׳ג )5 בנובמבר 2012( )חמ 3-4108(

שלום שמחון

_    שר התעשייה המסחר והתעסוקה

1    י”פ התשס”ג, עמ' 2084.

2    ק”ת התשמ׳׳ד, עמ' 1752.

הודעה על הסמכה לשירות רפואי מוסמך

לפי פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש”ל-1970 אני מודיע כי, בתוקף סמכותי1 לפי תקנה 1 לתקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים

1 י”פ התשס”ג, עמ' 2084.

בעופרת(, התשמ”ד-21983, תקנה 1 לתקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בבנזן(, התשמ”ד-31983, תקנה 1 לתקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בויניל כלוריד(, התשמ”ד-41983, תקנה 1 לתקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש(, התשמ”ד-51984, תקנה 1 לתקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות הציבור והעובדים באבק מזיק(, התשמ”ד-61984, תקנה 1 לתקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בכספית(, התשמ”ה-71985, תקנה 1 לתקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בזרניך )ארסן((, התשמ”ה-81985, תקנה 1 לתקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בממיסים פחמימניים הלוגניים מסוימים(, התשנ׳׳א-1990’, תקנה 1 לתקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים במתכות מסוימות(, התשנ”ג-01993י, תקנה 1 לתקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בממיסים פחמימניים ארומטיים מסוימים(, התשנ”ג-111993, תקנה 1 לתקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות העוסקים בקרינה מייננת(, התשנ”ג-121992, תקנה

1    לתקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים באיזוציאנטים(, התשנ”ג-131993, תקנה 1 לתקנות הבטיחות בעבודה )עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים(, התשנ”ג-141992, ותקנה 1 לתקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בחומרי הדברה שהם זרחנים אורגניים וקרבמטים(, התשנ”ג-151992, ובהסכמת שר הבריאות, הסמכתי את מרפאת המכון למחקר ביולוגי בישראל, שכתובתו ת”ד 19, נס ציונה 70450, באחריות ד”ר אביבה אלופי, רישיון מס' 1-2617, מומחית ברפואה תעסוקתית, לשירות רפואי מוסמך לעניין התקנות האמורות.

תוקף ההסמכה לשנתיים מיום פרסום הודעה זו.

כ' בחשוון התשע”ג )5 בנובמבר 2012( )חמ 3-4108(

שלום שמחון

_    שר התעשייה המסחר והתעסוקה

2    ק”ת התשמ”ד, עמ' 432.

3    ק”ת התשמ”ד, עמ' 572.

4    ק”ת התשמ”ד, עמ' 426.

5    ק”ת התשמ׳׳ד, עמ' 1752.

6    ק”ת התשמ׳׳ד, עמ' 722.

7    ק”ת התשמ׳׳ה, עמ' 504.

8    ק”ת התשמ׳׳ה, עמ' 498.

9    ק”ת התשנ׳׳א, עמ' 230.

10    ק”ת התשנ׳׳ג, עמ' 441.

11    ק”ת התשנ”ג, עמ' 450.

12    ק”ת התשנ”ג, עמ' 126.

13    ק”ת התשנ”ג, עמ' 434.

14    ק”ת התשנ”ג, עמ' 202.

15    ק”ת התשנ”ג, עמ' 192.

הודעה על הסמכה לשירות רפואי מוסמך

לפי פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש”ל-1970

אני מודיע כי, בתוקף סמכותי1 לפי תקנה 1 לתקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים

ילקוט הפרסומים 6516, ז' בטבת התשע׳׳ג, 20.12.2012 1630

1

י”פ התשס”ג, עמ' 2084.