גיליון 6517 עמוד 1 מתאריך 25/12/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ב בטבתהתשע״ג    6517    25 בדצמבר 2012

עמוד

הודעה על פטור מחובת מכרז לפי חוק הזירות המדינה(מינויים)................................................................................... 1662

מינוי יושבת ראש לוועדת ההשגות לפי החלטת מו ע צ ת מ ק ר ק עי ישר א ל......................................................................... 1662

ביטול מינוי חוקרי הוצאה לפועל...................................................................................................................................................1662

תיקון למבחנים למתן תמיכה יעל משרד הבריאות במוסדות ר נ! ו א יים הנו ר( נים מענקי ם ל רופאים

המועסקים בבתי חולים ציבוריים במקצועות במצוקה ובפריפריה..................................................................... 1662

הודעה בדבר עדכון סכום עיצום כספי לפי חוק מיסוי רווחי נפט...................................................................................1663

הודעות מאת הציבור...................................................................................................................................................................... 1663

הודעה לפי פקודת האגודות השיתופיות................................................................................................................................ 1680

הודעת המערכת