גיליון 6518 עמוד 1 מתאריך 27/12/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ד בטבת התשע״ג    6518    27 בדצמבר 2012

עמוד

הודעה על תיקון ההיתר הכללי להעבדה במנוחה השבועית ובשעות נוספות במפעלים רפואיים ובמוסדות לטיפול בזקנים או בילדים

(הוראת שעה)..................................................................... 1682

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט לצורך תמיכה בהתאחדויות ספורט

ובאיגודי ספורט לפי חוק    יסודות    התקציב............. 1683

הודעה בדבר עדכון סכום היטל לפי חוק שמירת הניקיון 1690 הסמכה לפי פקודת בריאות העם, וחוק למניעת

מפגעים................................................................................. 1691

הרשאה והסמכה לפי חוק החומרים המסוכנים............. 1691

עמוד

הודעה על החלטת המועצה הארצית של לשכת

עורכי הדין בדבר הטלת דמי חבר לשנת 2013...... 1692

הודעה בדבר הכנת תכנית לתשתית לאומית מס'

תת״ל/59 - תחנת כוח פוטו-וולטאית...................... 1692

הודעה בדבר העברת תכנית לתשתית לאומית להערות

הוועדות המחוזיות ופרסומה להשגות הציבור.... 1693 הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור ותיקון

טעות בהודעה כאמור..................................................... 1696

הודעות לפי חוק הצהרות מוות............................................ 1716

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 1717

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות....................... 1720

הודעות מאת הציבור................................................................ 1721