גיליון 6519 עמוד 1 מתאריך 27/12/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ד בטבת התשע״ג    6519    27 בדצמבר 2012

עמוד

הודעות מאת הרשם לענייני ירושה...................................................... 1738

הודעות מאת הכונס הרשמי............................................................1810