גיליון 6519 עמוד 98 מתאריך 27/12/2012מחוז ירושלים

הודעה על כוונה להכריז על חלוקת דיבידנד ראשון

פרטי הנאמן

אחוז

!דיבידנד

סוג

נושה

תאריך מתן צו פש״ר/ כינוס

מס. תיק ביהמ׳׳ש

מס' תיק כנ״ר

כתובת

ת׳׳ז

שם החייב/ת

עו״ד עוז אלדד

רגיל %וו.3

9ו/2ו/3ו

2ו-וו-34י3

4442

רק רב י עקיבא 4, י רושלים

433490

ידיד דוד

בת-שבע אברך בר טוב, עו״ד, רח' כנפי נשרים 15, בנין התאומים, ירושלים

מחוז תל אביב

הודעה על כוונה להכריז על חלוקת דיבידנד ראשון

פרט י הנאמן

אחוז

דיבידנד

סוג

נושה

תאריך מתן צו פש׳׳ר/ כינוס

ניס. תיק בוהמ,, ש

מס' תיק כנ״ר

כתנובת

ת״ ז

שם החי יב/ת

יי/26/19

י4-2ו-4299

82ו28

שטמפ פר יהו2\ע 8י,פתוו תק

322י2327

בן שויןש!' שמעו נ

עו״ד גולדבלט-לו

י7/1ו/22

ו2-וו-יו222

23873

ברת וגן 4,בת ים

י74י432

מו עלם מיכאל

עו״דערוסידורון

2ו/2ו/23

י2-וו-43484

י2792

התומר 7י,ראשון לציון

99ו52213

נירן מרים איריס

עו,ד צמירמיכ ה

יי/2י/22

ו1-יי-יי522

22387

ה.ד. 83י2,טירה

232נ5442

עקפהמוחמד

וי/יי/6י

9ו-וו-ו3י3

22838

האיירון 7י/ישלוד

8יי2י373

אלמלם יוסף

עו״ד כרמי רחל

8ו/9י/32

7ו-וו-27וי

8823י

ה.ד 323 ,הרצליה

55781372

אלקובי מיכאל

ו!/7ו/7י

-וו-ו

פ!י92י

דרך ההגנרז ו30/3י,^ול אביב

7729י39

גדל אברהם

עו,ד צמיר מיכה

ו9/2ו/6י

9ו-2י-24293

23237

אלופי צה״ל8/22י,חולון

1404י34י

ביילין בן-צבי נטל

8י/2ו/22

8ו-וו-382י

9983י

יריחו 12/2,חולון

ויו20732

בן ברוך איריס

עו״ד מוריאיו איי

9י/יו/27

7ו-וו-2252

י929י

שי^ 1,תל כביר

34942438

ושלמה

עו״ד גולדבלמ לו

וי/יו/6י

8ו-וו-252י

2ווו2

השחר 22,ראעיון לציון

2ו72ו243

בסן יוסף

עו״ד בר לוי אמנו

וי/3י/22

8ו-יו-237י

2יוו2

השח ר 22 ,ראשון לציון

2י327י2י

בבז רחל

9ו/2י/ו3

8ו-וו-2938

229ו2

הרב שקדי 833י,פתח תקווה

ו3338830

גולדברג ציפורה

עו״ד חגי אריה

8ו/1ו/27

7ו-וו-2155

9237י

סמקת טגבעה 3,סביון

2434ו47ו2

גולדפייי אוסי

עו״ד דרפנרמשה

8ו/8ו/8י

8ו-וו-225י

78וו2

טרונזתלדור 40,פתח תקווה

34243358

הולצמן עופר

וי/2ו/23

9ו-וו-2382

92ו22

המרג1ית 28,רמת גן

42232H2

הרפ ז לאה

עו״ד סטמרי אמי

וי/יי/24

8י-8ו-יו2י

27יו2

מגדל ^רעתה

2739ו232

זאריאורן

עו״ד נהיר אמירו

7ו/2י/22

3ו-וו-02ו2

7222י

ראובן 2׳/?^,^איעין

493י2432

חנן נק

עו״ד זיו אביאל

י2/2ו/24

ו2-יי-37347

2ו224

נגבה 32,רמת גן

ו892722ו2

חנן או יוינה

עו״ד קאופמן ערן

6י/וי/22

4ו-וו-50יי

2427י

בזןי וברל י/18,רעננה

4725422י

סורצקי ז״למיכא

9ו/7ו/09

8ו-וו-י66י

9828י

רב קירטרוני 23/4,פתח תקו

5233ו3י2

יונה עליזה

עו״ד אביאל זיו

9י/8ו/ו2

9ו-וו-י228

22433

העלות יי/22,חולון

ו9212י33

סשע נירה

עו״דערוסי דורון

ו4/2ו/23

- -

322י2

חירות ו,חירות

83947ו34

רהן דוד

עו״ד גכור^נייוא

וי/7/22י

ו1-וו-3ו83י

9ו233

טרנקין י233,רמת גן

5422ו282

לורוביץ פנחס

8ו/ו2/ו2

2ו-וו-628י

7228י

שפירא 2/י,ראש ון לציון

739י2883

ליס נורית

עו״ד רוזנצוויג עי

9ו/יי/3י

9ו-וו-נ0יי

י2997

שדה יצחק 9/3י,רמלה

288ו3232

נעראני באדרה

עו״ד כרמי רחל

יי/3ו/2ו

9ו-וו-42י3

2יו23

בן סרוק 2/4י,הרצליה

37ו33393

סגל כרמלה

עו״ד שרון יואב

3ו/7ו/22

3ו-וו-י44י

84י3י

נתן הנביא 3/3,בני ברק

2733ו227

סיני שרגא

עו״ד אינסל יניב

2י/2ו/ו2

5ו-וו-י38י

2499י

המצפה 8,ראש העין

22222824

סעיד אביבה

ילקוט הפרסומים 6519, י׳׳ד בטבת התשע׳׳ג, 27.12.12 1834