גיליון 6520 עמוד 1 מתאריך 30/12/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

1    30 בדצמבר 2012

עמוד

תיקון אכרזה בדבר החלפת תקן רשמי............................... 1856

הודעות על הסמכה לשירות רפואי מוסמך לפי פקודת

הבטיחות בעבודה........................................................... 1856

מינוי חברי הוועדה המייעצת לפי פקודת היערות...... 1858

מינוי אבות בית דין לפי חוק הדיינים................................ 1858

מינוי ממונה על הגבייה לפי פקודת המסים (גבייה)... 1858

מינוי חברים במועצת מגן דוד    אדום.................................. 1858

הודעה על אצילת סמכויות לפי פקודת התעבורה....... 1859

הודעות בדבר השעיית חברים מלשכת עורכי הדין..... 1859

הודעה בדבר עיכוב ביצוע עונש השעייה מלשכת

עורכי הדין.......................................................................... 1859

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מחוזית למחוז

המרכז תמ׳׳מ 1/56/3 - מזרח ראש העין.................. 1859

תמציות תקציב רגיל של עיריות לשנת הכספים 2012

(בית שמש, קרית מלאכי,    רמלה (עדכון))............... 1861

עמוד

הודעה בדבר אזורים שבהם לא תחול החובה להחזיק

כלבים ברצועה (חיפה)................................................... 3498

הודעה על הסמכת מפקח בעיריית מודיעין-מכבים

-רעות................................................................................... 1862

הודעה על מינוי מפקח לפי חוק העבירות המינהליות

(תל מונד).................................................................................. 1862

הודעה על מינוי יושב ראש ועדת ערר לארנונה (עכו) 1862 הודעה מוקדמת בדבר התחלת הסדר זכויות

במקרקעין............................................................................. 1862

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות....................................... 1862

הודעות לפי חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים (הוראת שעה) ולפי חוק

התכנון והבנייה........................................................ 1863

הודעות מאת הציבור................................................................ 1913

תיקוני טעויות