גיליון 6522 עמוד 1 מתאריך 01/01/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ט בטבת התשע״ג    6522    1 בינואר 2013

עמוד

הודעה בדבר עדכון התעריף המינימלי המומלץ לפי כללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי המומלץ)...... 1948

הודעות מאת הציבור ................................................................................... 1958