גיליון 6524 עמוד 1 מתאריך 02/01/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

1    1 בינואר 2013

עמוד


עמוד

הודעה על קביעת ממלא מקום לראש הממשלה........... 1960

הודעות על מילוי מקום של שרים..................................... 1960

אצילת סמכויות לפי חוק-יסוד: הממשלה....................... 1960

מינוי סגן נשיא בבית משפט לענייני משפחה.................... 1960

מינוי קאדים-מד'הב לכהונה בפועל לפי חוק בתי

הדין הדתיים הדרוזיים.................................................. 1961

מינוי עובד אחראי לפי חוק כלי הירייה............................ 1961

מינוי יושבת ראש ועדת ערר לפי חוק הסניגוריה

הציבורית............................................................................. 1961

הארכת מינוי יושבת ראש ועדת ערר לפי חוק הסעד

(טיפול במפגרים)............................................................... 1961

מינוי ממלאת מקום נציגת שר המשפטים בוועדה מייעצת לעניין נציגי ציבור לפי חוק בית הדין

לעבודה................................................................................. 1961

הודעה על מינוי חברה במועצה לענייני גז טבעי.......... 1961

אצילת סמכויות לפי חוק-יסוד: הממשלה....................... 1961

תיקון ההודעה בדבר ארצות שאין לישראל עמן יחסים דיפלומטיים או הסכם הכולל סעיף אומה מועדפת

ביותר, או המגבילות יבוא טובין מישראל.................... 1962

הודעה בדבר בחירה לכהונה של סגן ממלא מקום ראש

המועצה המקומית בקרית עקרון................................ 1962

הודעה על מתן נזיפה לרופא וטרינר................................... 1962

היתר להעלאת מחיר קמח החיטה הכשר לפסח לפי

חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים................ 1962

הודעות מוקדמות בדבר התחלת הסדר זכויות

במקרקעין............................................................................. 1962

הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות במקרקעין....... 1963

הודעות הסדר במקרקעין......................................................... 1963

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות במקרקעין.................. 1964

הודעות מאת הציבור................................................................ 1964