גיליון 6524 עמוד 13 מתאריך 02/01/2013



מוסכי תאוצה בע׳׳מ

(ח׳׳פ 51-214158-1)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 26.2.2013, בשעה 17.00, ברח' הנמר 17, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שלמה סינאי, מפרק

מנטול בע״מ

(ח״פ 51-414745-3)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 19.12.2012, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו׳׳ד פיני רובינשטיין, מרח' ז׳בוטינסקי 35, מגדלי התאומים 2, קומה 12, רמת גן 52511, טל' 03-6246248, פקס' 03-6246247, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

פיני רובינשטיין, עו״ד, מפרק

מנטול בע׳׳מ

(ח״פ 51-414745-3)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 19.4.2013, בשעה 12.00, במשרד המפרק, רח' ז׳בוטינסקי 35, מגדלי התאומים 2, קומה 12, רמת גן 52511, טל' 03-6246248, פקס' 03-62466247, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

פיני רובינשטיין, עו״ד, מפרק

סגינה - נהול והשקעות בע׳׳מ

(ח״פ 51-269447-2)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה

הנ׳׳ל תתכנס ביום 1.3.2013, בשעה 9.30, ברח' סירקין 15, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מנחם קליין, עו״ד, מפרק

קנרון אינטרנשיונל בע׳׳מ

(ח״פ 51-238970-1)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 13.3.2013, בשעה 10.00, ברח' אחד העם 60, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

טל קנת, עו״ד, מפרק

הקריה הרפואית אשדוד בע׳׳מ

(ח״פ 51-431471-5)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 20.2.2013, בשעה 12.00, בדרך מנחם בגין 132, מרכז עזריאלי 5, המגדל המרובע, קומה 34, תל אביב 67021, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

בנימין נשפיץ, עו״ד, מפרק

תלת אופן בע׳׳מ

(ח״פ 51-459962-0)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 26.2.2013, בשעה 15.00, ברח' ציטלין 1, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יעקב לביא, עו״ד, מפרק

עוגן, תיווך וטיפול בעובדים זרים בע׳׳מ

(ח״פ 51-403295-2)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 26.2.2013, בשעה 12.00, ברח' אמיר גלבוע

1971 ילקוט הפרסומים 6523, י״ט בטבת התשע״ג, 1.1.2013