גיליון 6524 עמוד 2 מתאריך 02/01/2013הודעה על קביעת ממלא מקום לראש הממשלה

לפי חוק הממשלה, התשס״א-2001 מודיעים בזה בהתאם לסעיף 10(0(3) לחוק הממשלה, התשס"א-12001 )להלן - החוק(, כי הממשלה קבעה, בהתאם לסעיף 16)ג( לחוק-יסוד: הממשלה2 )להלן - חוק היסוד(, שהמשנה לראש הממשלה, השר משה יעלון, ימלא את תפקידיו של ראש הממשלה לפי סעיף 16)א( לחוק היסוד בעת העדרו מהארץ מיום כ"א בכסלו התשע׳׳ג )5 בדצמבר 2012( עד יום כ"ג בכסלו התשע׳׳ג )7 בדצמבר 2012( בבוקר.

על פי סעיף 9)ב( לחוק, נמסרה הודעה לכנסת.

כ׳׳ה בכסלו התשע׳׳ג (6 בדצמבר 2012) )חמ 3-3281(

צבי האוזר

_    מזכיר הממשלה

י ס׳׳ח התשס׳׳א, עמ' 168. 2 ס׳׳ח התשס׳׳א, עמ' 158.

הודעה על מילוי מקום של שר

לפי חוק הממשלה, התשס"א-2001 מודיעים בזה, בהתאם לסעיף 10)0)6( לחוק הממשלה, התשס״א-2001י )להלן - החוק(, כי הממשלה קבעה, בהתאם לסעיף 24)א( לחוק-יסוד: הממשלה2, כי השר זאב בנימין בגין ימלא את מקום שר הביטחון, מיום ב' בטבת התשע״ג )15 בדצמבר 2012( עד יום ה' בטבת התשע״ג )18 בדצמבר 2012(.

בהתאם לסעיף 9)0 לחוק, נמסרה הודעה לכנסת.

ג' בטבת התשע׳׳ג (16 בדצמבר 2012)

)חמ 3-3281(

צבי האוזר

_    מזכיר הממשלה

י ס׳׳ח התשס׳׳א, עמ' 168. 2 ס׳׳ח התשס׳׳א, עמ' 158.

הודעה על מילוי מקום של שר

לפי חוק הממשלה, התשס״א-2001 מודיעים בזה, בהתאם לסעיף 10)0)6( לחוק הממשלה, התשס״א-2001י )להלן - החוק(, כי הממשלה קבעה, בהתאם לסעיף 24)א( לחוק-יסוד: הממשלה2, כי השר אבי דיכטר ימלא את מקום שר הביטחון, מיום י"ד בכסלו התשע"ג )28 בנובמבר 2012( עד יום י"ט בכסלו התשע"ג )3 בדצמבר 2012(.

בהתאם לסעיף 9)ב( לחוק, נמסרה הודעה לכנסת.

י״ג בכסלו התשע״ג )27 בנובמבר 2012( )חמ 3-3281(

צבי האוזר

_    מזכיר הממשלה

י ס״ח התשס׳׳א, עמ' 168. 2 ס״ח התשס׳׳א, עמ' 158.

הודעה על מילוי מקום של שר

לפי חוק הממשלה, התשס״א-2001 מודיעים בזה, בהתאם לסעיף 10)0)6( לחוק הממשלה, התשס״א-2001י )להלן - החוק(, כי הממשלה קבעה, בהתאם

י ס׳׳ח התשס׳׳א, עמ' 168. 1960

לסעיף 24)א( לחוק-יסוד: הממשלה2, כי השר אבי דיכטר ימלא את מקום שר הביטחון, מיום כ״א בכסלו התשע״ג )5 בדצמבר 2012( עד יום כ״ג בכסלו התשע״ג )7 בדצמבר 2012( בבוקר.

בהתאם לסעיף 9)ב( לחוק, נמסרה הודעה לכנסת.

כ״ב בכסלו התשע״ג )6 בדצמבר 2012( )חמ 3-3281(

צבי האוזר

_    מזכיר הממשלה

2 ס״ח התשס״א, עמ' 158.

הודעה על מילוי מקום של שר

לפי חוק הממשלה, התשס״א-2001 מודיעים בזה, בהתאם לסעיף 10)0)6( לחוק הממשלה, התשס״א-2001י )להלן - החוק(, כי הממשלה קבעה, בהתאם לסעיף 24)א( לחוק-יסוד: הממשלה2, כי השר זאב בנימין בגין ימלא את מקום שר המשפטים, מיום כ״ו בכסלו התשע״ג )10 בדצמבר 2012( עד יום כ״ט בכסלו התשע״ג )13 בדצמבר 2012(.

בהתאם לסעיף 9)ב( לחוק, נמסרה הודעה לכנסת.

י״ט בכסלו התשע״ג )3 בדצמבר 2012( )חמ 3-3281(

צבי האוזר

_    מזכיר הממשלה

י ס״ח התשס׳׳א, עמ' 168. 2 ס״ח התשס׳׳א, עמ' 158.

אצילת סמכויות

לפי חוק-יסוד: הממשלה

בתוקף סמכותי לפי סעיף 33)ב( לחוק-יסוד: הממשלהי, אני אוצל לגל לברטוב, מנהל המחלקה הבין-לאומית בפרקליטות, את סמכותי לפי סעיף 37 לחוק להגנה על עדים, התשס״ט-22008, לתת את הסכמתי להסכם מיוחד בין מדינת ישראל לבין מדינה אחרת, שיתקשר בו השר לביטחון הפנים או מי שהוא אצל לו את סמכותו לעניין זה.

אצילה זו באה במקום אצילה קודמת מיום י"ח באייר התשע״ב )10 במאי 2012(.

תוקף אצילה זו עד יום כ"ה באב התשע"ג )1 באוגוסט 2013(.

ג' בטבת התשע״ג )16 בדצמבר 2012( )חמ 3-17-ה1(

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

י ס׳׳ח התשס׳׳א, עמ' 158. 2 ס״ח התשס׳׳ט, עמ' 98.

מינוי סגן נשיא

לפי חוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ"ה-1995 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2)ב( לחוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ״ה-11995, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה את השופט סארי ג'יוסי, לסגן נשיא לענייני משפחה של בתי המשפט במחוז הצפון, החל ביום ט״ז בחשוון התשע״ג )1 בנובמבר 2012(.

י״ג בחשוון התשע״ג )29 באוקטובר 2012( )חמ 3-2666(

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

י ס״ח התשנ״ה, עמ' 393; התשס׳׳ז, עמ' 384.

ילקוט הפרסומים 6523, י״ט בטבת התשע״ג, 1.1.2013