גיליון 6525 עמוד 1 מתאריך 02/01/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

■    2 בינואר 2013

עמוד

הודעה על אישור תכנית מיתאר ארצית........................... 2004

הודעה על כוונה לתת צו לפי חוק השאלת נכסי

תרבות (הגבלת סמכות שיפוט).................................. 2004

מינוי רשמת בבית המשפט.................................................... 2004

מינוי שופטי נוער לפי חוק הנוער (שפיטה, ענישה

ודרכי טיפול)....................................................................... 2004

הודעה בדבר גמר כהונתו של דיין...................................... 2004

מינוי חבר בוועדת ערר לפי חוק מיסוי מקרקעין (שבח

ורכישה)................................................................................ 2004

לפי חוק הדואר.................................................................. 2005

מינוי קציני מבחן לנוער........................................................... 2005

הסמכה לפי צו יבוא חופשי ................................................... 2005

אכרזה בדבר החלפת תקנים רשמיים.................................. 2005

הודעה לפי חוק הצהרות מוות............................................. 2006

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 2006

הודעות מאת הציבור................................................................ 2008

תיקון טעות

עמוד

הודעה בדבר מינוי מפקח לענייני השירותים הכספיים