גיליון 6525 עמוד 2 מתאריך 02/01/2013הודעה על אישור תכנית מיתאר ארצית

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ׳׳ה-1965 מודיעים בזה, לפי סעיף 54 לחוק התכנון והבנייה, התשכ׳׳ה-11965, כי הממשלה אישרה בתוקף סמכותה לפי סעיף 53 לחוק האמור את תכנית מיתאר ארצית - תמ׳׳א/ 37/ ב/ 5/ 1 - חיבור אזור התעשייה ציפורית למערכת הולכת הגז הטבעי. ב' בחשוון התשע׳׳ג (18 באוקטובר 2012) (חמ 3-697)

צבי האוזר

_    מזכיר הממשלה

י ס׳׳ח התשכ׳׳ה, עמ' 307.

הודעה על כוונה לתת צו

לפי חוק השאלת נכסי תרבות (הגבלת סמכות שיפוט), התשס׳׳ז-2007

אני מודיע בתוקף סמכותי לפי סעיף 4(א) לחוק השאלת נכסי תרבות (הגבלת סמכות שיפוט), התשס׳׳ז-2007י (להלן -החוק), ותקנה 1 לתקנות השאלת נכסי תרבות (הגבלת סמכות שיפוט) (דרך פרסום נוספת של ההודעה והגשת התנגדויות), התשס׳׳ז-22007 (להלן - התקנות), על כוונתי לתת צו להגבלת סמכות שיפוט לפי סעיף 3 לחוק לגבי תערוכה שתתקיים במוזיאון ישראל החל ביום ד' באדר התשע׳׳ג (14 בפברואר 2013).

פרטי היצירות שבתערוכה ומוצאותיהן מופיעים באתר

http://www.imi.org.il/exhibitions/2013/herod/loans.

.html

כל אדם המבקש להתנגד למתן הצו על פי סעיף 4 לחוק, בין מכיוון שלטענתו לא התקיימו התנאים שבחוק למתן הצו, ובין מכיוון שהוא טוען לזכות באחת או יותר מן היצירות העומדות להיות מוצגות בתערוכה, רשאי להגיש את התנגדותו לשר המשפטים, כאמור בתקנות בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו.

י”א בטבת התשע׳׳ג (24 בדצמבר 2י20)

(חמ 3-3795)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1    ס׳׳ח התשס׳׳ז, עמ' 137.

2    ק׳׳ת התשס׳׳ז, עמ' 731.

מינוי רשמת

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 84(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, ובאישור שר המשפטים, אני ממנה בזה את בלהה טולקובסקי, ת׳׳ז XXXXXX892, שופטת של בית משפט שלום, להיות רשמת של בית המשפט המחוזי מרכז, החל ביום כ׳׳ג בכסלו התשע׳׳ג (7 בדצמבר 2012). כ׳׳ג בכסלו התשע׳׳ג (7 בדצמבר 2012) (חמ 3-64-ה1)

אשר גרוניס

_    נשיא בית המשפט העליון

י ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

מינוי שופטי נוער

לפי חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל”א-1971 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(א) לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל״א-1971י, ובהסכמת שר המשפטים, אני מטיל על השופטים הרשומים מטה לשמש כשופטי נוער עד לתום תקופת כהונתם בערכאת בית משפט שלום: פאול שטרק שרון לארי-בבלי מרדכי כדורי תמר נמרודי אורלי שמאי-כתב אורית בן-דור ליבל נמרוד פלקס תרצה שחם קינן ירון גת רבקה גלט מנחם מזרחי יוסי טופף

כ׳׳ב בכסלו התשע׳׳ג (6 בדצמבר 2012) (חמ 3-686)

אשר גרוניס

_    נשיא בית המשפט העליון

1 ס׳׳ח התשל׳׳א, עמ' 134.

הודעה בדבר גמר כהונתו של דיין

לפי חוק הדיינים, התשט׳׳ו-1955 בהתאם לסעיף 24 לחוק הדיינים, התשט”ו-11955, אני מודיע על גמר כהונתו של הרב יועזר אריאל, דיין בית הדין הרבני האזורי בטבריה-צפת, ביום כ׳׳ג בכסלו התשע׳׳ג (7 בדצמבר 2012), עקב פרישתו לגמלאות. כ׳׳ב בכסלו התשע׳׳ג (6 בדצמבר 2012) (חמ 3-643)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשט׳׳ו, עמ' 68; התשס׳׳ח, עמ' 431.

מינוי חבר בוועדת ערר

לפי חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ”ג-1963 בתוקף סמכותי לפי סעיף 89(א) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ”ג-11963 (להלן - החוק), אני ממנה את נאדר זועבי, לחבר בוועדת ערר לעניין סעיף 88 לחוק, במחוז הצפון. תוקף המינוי לשנה.

י׳׳ז בחשוון התשע׳׳ג (2 בנובמבר 2012) (חמ 3-324)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשכ׳׳ג, עמ' 156; התשנ׳׳ב, עמ' 45.


ילקוט הפרסומים 6525, כ' בטבת התשע״ג, 2.1.2013 2004