גיליון 6526 עמוד 1 מתאריך 03/01/20133 בינואר 2013

עמוד

____ 2020

.....2032

____ 2037


רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״א בטבת התשע״ג    6526

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר למוסדות ציבור ......................

מבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד התעשייה המסחר והתעסוקה במוסדות ציבור

הפועלים לקידום קוד מרצון (Voluntary Code) בתחום זכויות עובדים.................................

הודעות מאת הציבור.................................................................................