גיליון 6527 עמוד 1 מתאריך 06/01/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ד בטבת התשע״ג    6527    6 בינואר 2013

עמוד

רשימת מפעילים לפי תקנות הביטוח הלאומי (בנות בשירות לאומי בהתנדבות)........................... 2040