גיליון 6528 עמוד 1 מתאריך 07/01/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

7 בינואר 2013

עמוד    עמוד

הודעה על מינוי זמני של מנהל ארנונה (טירה).............. 2123


הסמכת מנהל נמל לפטור קברניט אנייה מגזזת

מחובת ניתוב...................................................................... 2120

אכרזה בדבר החלפת תקן רשמי.......................................... 2120

הודעה על מינוי חברה למועצה המייעצת לפי חוק

הנפט...................................................................................... 2120

מינוי אב בית דין לפי חוק הדיינים..................................... 2120

הסמכת מפקחים לפי חוק התכנון והבנייה...................... 2120

הודעה בדבר סכום תביעה בתביעות    קטנות................... 2121

הודעה על אצילת סמכויות לפי חוק שיקים ללא כיסוי.. 2121

הודעות בדבר הארכת תוקף של זכויות נפט.................... 2122

הודעה בדבר בקשות לרישום זכות    מטפחים................... 2122

מינוי מנהל הארנונה (אליכין)............................................... 2123 הודעה על מינוי ממלאת מקום מנהלת ארנונה (חולון).... 3124

הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות במקרקעין....... 2124

הודעת הסדר במקרקעין........................................................... 2124

הודעה בדבר הצגת לוח זכויות............................................ 2124 הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים -

הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 30.11.2012... 2125 הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 30.11.2012 2125 הודעות לפי חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה

למגורים (הוראות שעה) וחוק התכנון והבנייה......... 2127

הודעות מאת הציבור................................................................ 2146

הודעה על הגשת בקשה להחייאת חברה........................ 2150