גיליון 6529 עמוד 1 מתאריך 09/01/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

ב״ז בטבת התשע״ג    6529    9 בינואר 2013

עמוד

הודעה בדבר תיאום סכומים לפי תקנות המכס, תקנות סוכני המכס, תקנות מס קנייה (טובין)

ותקנות הבלו על הדלק...................................................... 2152

הודעה על מתן היתר לקבלת תרומה................................. 2153

הודעה על סכום העיצום הכספי המעודכן לפי חוק

חתימה אלקטרונית............................................................... 2153

עמוד

מינוי חבר בוועדה לענייני פיצויים ותמלוגים לפי

חוק הפטנטים.......................................................................... 2153

ביטול הכרזת חיות בר מטופחות.............................................. 2153

הודעה על השתייכותו הסיעתית של חבר הכנסת......... 2153

הודעה בדבר התפטרות מועמדים לכנסת התשע עשרה... 2153 הודעות מאת הציבור.................................................................... 2154