גיליון 6530 עמוד 1 מתאריך 14/01/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

ג' בשבט התשע״ג    6530    14 בינואר 2013

עמוד

הודעה בדבר התקשרויות בין רשימות מועמדים לפי חוק הבחירות לכנסת...................................2156

הודעה בדבר עדכון סכומים לפי חוק הטיס ................................................................2156

הודעות מאת הציבור....................................................................................2157