גיליון 6531 עמוד 1 מתאריך 15/01/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

ד' בשבט התשע״ג    6531    15 בינואר 2013

עמוד

הודעה על מינוי חשבים מלווים לפי תקנות שירותי

הדת היהודיים (ניהול מועצות).................................. 2160

הודעה על העברת סמכויות לפי חוק הכניסה לישראל... 2162 תיקון הודעה בדבר סניפי בנקים שייווסף בהם יום עסקים בנקאי בשל ריחוקם מהמסלקה או בשל ימי מנוחה

השונים בהם מכלל הבנקים..................................................... 2162

הודעות על מיזוג חברות לפי חוק ההגבלים העסקיים..... 2163

עמוד

הודעה על מכירת נכס מקרקעין לפי חוק נכסי

המדינה................................................................................. 2166

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור........................ 2167

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה................................................ 2175

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט............................ 2191

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות....................... 2197

הודעות מאת הציבור................................................................ 2198