גיליון 6533 עמוד 1 מתאריך 17/01/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

,    17 בינואר 2013

עמוד

הודעה על מינוי ממוני ביקורת גבולות לפי חוק

הכניסה לישראל............................................................... 2268

מינוי וביטול מינוי קציני מבחן למבוגרים....................... 2268

מינוי סגנית קצינת מבחן מחוזית למבוגרים.................... 2269

מינוי, שינוי מינוי וביטול מינוי עובדות סוציאליות

לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה)................................ 2269

מינוי עובדת סוציאלית לפי חוק אימוץ ילדים.............. 2270

מינוי עובדת סוציאלית לפי חוק הסכמים לנשיאת

עובדים (אישור הסכם ומעמד היילוד).................... 2270

מינוי נציג שר התעשייה המסחר והתעסוקה במועצת

הרשות לפיתוח הגליל.................................................... 2270

הודעה על שינוי הרכב בוועדה המייעצת לפי חוק

היטלי סחר ואמצעי הגנה.............................................. 2270

מינוי מפקח על המחירים לפי חוק פיקוח על מחירי

מצרכים ושירותים........................................................... 2270

מינוי זמני למנהל השירותים הווטרינריים....................... 2271

עמוד

הסמכה לפי חוק רישוי עסקים............................................. 2271

הודעה בדבר עדכון סכומים לעניים מקדם חיפוש ומקדם הקמה, התשע׳׳ג-2013, לפי חוק מיסוי

רווחי נפט............................................................................. 2271

הודעות בדבר קביעת תקנים ובדבר שינויים בתקנים.. 2271

הודעה על מינוי ועדת ערר לארנונה (רחובות)............... 2272

הודעות על שינוי בהרכב ועדת ערר לארנונה

(רמלה, גזר).......................................................................... 2272

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................. 2272

למגורים (הוראת שעה) ולפי חוק התכנון והבנייה.. 2276 הודעה לפי תקנות הנפט (הרשאה לסטייה מהוראות

חוק התכנון והבנייה)...................................................... 2345

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 2345

הודעות מאת הציבור................................................................ 2346

דוחות שבועיים של בנק ישראל........................................... 2370

תיקון טעות

הודעות לפי חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה