גיליון 6534 עמוד 1 מתאריך 17/01/2013ילקוט

ו' בשבט התשע״ג


רשומות

הפרסומים

6534    17

הודעה על הרשאה לפי חוק נכסי המדינה ...............................................................

הודעה בדבר הכרזה על חבר בני אדם או ארגונים כארגוני טרור...........................................

מינוי חברה למועצת שמאי המקרקעין..................................................................

בינואר 2013 עמוד

.. 2372 .. . 2372 .. . 2372