גיליון 6535 עמוד 1 מתאריך 21/01/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

י' בשבט התשע״ג    6535    21 בינואר 2013

עמוד    עמוד

הסמכות לפי פקודת בריאות העם וחוק החומרים המסוכנים 2374 הודעה בדבר רשימה של מבקשי רישיונות לפי תקנות

הסמכה ומינוי לפי פקודת בריאות העם, תקנות המים    חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (רישיונות).............. 2376

(מניעת זיהום מים) (שימוש בבוצה וסילוקה)    הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור...................... 2377

ותקנות המים (מניעת זיהום מים) (ריסוס בקרבת    בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט....................... 2382

מקורות מים)................................................................................ 2374 הודעות מאת הציבור.............................................................. 2382

הסמכת רשות מוסמכת לפי חוק הפיקוח על יצוא ביטחוני 2375 תיקון טעות דפוס