גיליון 6536 עמוד 1 מתאריך 21/01/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

י' בשבט התשע״ג    6536    21 בינואר 2013

עמוד

הודעה על באי כוח הסיעות וממלאי מקומם לפי חוק הבחירות לכנסת.......................... 2418

הודעות בדבר התפטרות מועמדים לכנסת התשע עשרה לפי החוק האמור....................... 2418

אצילת סמכויות לפי חוק-יסוד: הממשלה.................................................. 2418

2418


הודעה על צו פירוק חברה על ידי בית המשפט