גיליון 6536 עמוד 2 מתאריך 21/01/2013הודעה על באי כוח הסיעות וממלאי מקומם

לפי חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ״ט-1969 מודיעים בזה, לפי סעיף 25(ב) לחוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ׳׳ט-1969י, כי חברת הכנסת דליה איציק חדלה לכהן כבאת כוח סיעת ״קדימה״. כ״ו בטבת התשע״ג (8 בינואר 2013) (חמ 3-16)

ירדנה מלר-הורוביץ

_    מזכירת הכנסת

י ס״ח התשכ״ט, עמ' 103; התשע״א, עמ' 922; י״פ התשס״ט,

עמ' 3890; התשס״ט, עמ' 4980.

הודעה בדבר התפטרות מועמדים לכנסת התשע עשרה

לפי חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ״ט-1969 בהתאם לסעיף 87 לחוק הבחירות לכנסת [נוסח מושלב], התשכ״ט-1969י, נמסרת בזה הודעה בדבר התפטרות מועמדים לכנסת ה-19, כמפורט להלן:

(1)    שלמה זעפראני מרשימת ״ש״ס התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה״ התפטר ביום ה' בשבט התשע״ג (16 בינואר 2013);

(2)    כל המועמדים מרשימת ״כולנו חברים - נ נח״ התפטרו בין יום ו' בשבט התשע״ג (17 בינואר 2013) ליום ט' בשבט התשע״ג (20 בינואר 2013);

(3)    יחזקאל שטלצר מרשימת ״עתיד אחר - נלחמים בסם החדש״ התפטר ביום ט' בשבט התשע״ג (20 בינואר 2013)

הודעתי מיום י״ז בטבת התשע״ג (30 בדצמבר 2012) בדבר רשימות המועמדים לכנסת התשע עשרה2 תתוקן לפי זה .

ט' בשבט התשע״ג (20 בינואר 2013) (חמ 3-16-ה2)

אליקים רובינשטיין

שופט בית המשפט העליון יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית

_    לכנסת התשע עשרה

י ס״ח התשכ״ט, עמ' 103. 2 י״פ התשע״ג, עמ' 1976.

הודעה בדבר התפטרות מועמדים לכנסת התשע עשרה

לפי חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ״ט-1969 בהתאם לסעיף 87 לחוק הבחירות לכנסת [נוסח מושלב], התשכ״ט-11969, נמסרת בזה הודעה בדבר התפטרות מועמדים לכנסת ה-19, כמפורט להלן:

(א)    רענן כהן מרשימת ״העבודה בראש שלי יחימוביץ״ התפטר ביום ג' בשבט התשע״ג (14 בינואר 2013);

(ב)    חוסאם עדווי מרשימת ״הרשימה הערבית המאוחדת - התנועה הערבית להתחדשות - המפלגה הערבית הדמוקרטית״ התפטר ביום ג' בשבט התשע״ג (14 בינואר 2013)

1 ס״ח התשכ״ט, עמ' 103.

הודעתי מיום י״ז בטבת התשע״ג (30 בדצמבר 2012) בדבר רשימות המועמדים לכנסת התשע עשרה2 תתוקן לפי זה ד' בשבט התשע״ג (15 בינואר 2013) (חמ 3-16)

אליקים רובינשטיין

שופט בית המשפט העליון יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית

_    לכנסת התשע עשרה

2 י״פ התשע״ג, עמ' 1976.

אצילת סמכויות

לפי חוק-יסוד: הממשלה

בתוקף סמכותי לפי סעיף 33(ב) לחוק-יסוד: הממשלה1, אני אוצל לאהוד קינן, היועץ המשפטי למשרד החוץ, את סמכותי לפי סעיף 37 לחוק להגנה על עדים, התשס״ט-22008, לתת את הסכמתי להסכם מיוחד בין מדינת ישראל לבין מדינה אחרת, שיתקשר בו השר לביטחון הפנים או מי שהוא אצל לו את סמכותו לעניין זה

אצילה זו באה במקום אצילה קודמת שפורסמה3. תוקף אצילה זו עד יום כ״ה באב התשע״ג (1 באוגוסט 2013).

כ״ו בכסלו התשע״ג (10 בדצמבר 2012) (חמ 3-17-ה1)

אביגדור ליברמן

_    שר החוץ

1    ס״ח התשס״א, עמ' 158.

2    ס״ח התשס״ט, עמ' 98.

3    י״פ התשע״ב, עמ' 5175.

הודעה על צו פירוק חברה על ידי בית המשפט

בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

פר״ק 41992-12-11

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובעניין תקנות החברות (פירוק), התשמ״ז-1987, ובעניין פירוק חברת מטיס קפיטל בע״מ (בפירוק), ח״צ 52-003811-8.

והמבקשת: אורורה פידליטי חברה לנאמנות בע״מ, ע״י ב״כ עו״ד רענן קליר ו/או אלון בנימיני ו/או ארז יוסף קליר-בנימיני, משרד עורכי דין, ממגדל איילון, קומה 14, דרך אבא הלל 12, רמת גן 52506, טל' 03-6423540, פקס' 03-6423541

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לתקנה 19 לתקנות החברות,

כי ביום 2012 10 10 נתן בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו, צו לפירוק החברה הנ״ל, והוחלט כי העורך דין רענן קליר שמענו מצוין לעיל ימונה למפרק המיוחד של החברה

רענן קליר, עו״ד המנהל המיוחד של החברה ובא כוח המבקשת

2418    ילקוט הפרסומים 6536, י' בשבט התשע״ג, 21.1.2013

המחיר 81 אגורות    0334-3030 ISSN    סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי