גיליון 6539 עמוד 1 מתאריך 29/01/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ח בשבט התשע״ג


6539


29 בינואר 2013


עמוד


עמוד


הודעה על מילוי תפקיד של שר........................................... 2460

הודעה על מילוי מקום של שר............................................ 2460

הודעה על מינוי סגן שר.......................................................... 2460

הודעות על הפסקת כהונה של שר...................................... 2460

הודעה על העברת סמכויות הנתונות לפי חוק הממשלה. 2460 הודעה בדבר אגרה בעד החזקת מקלט טלוויזיה

לפי חוק רשות השידור................................................... 2460

מינוי מפקחי עבודה לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה 2461 מינוי ושינוי מינוי עובדים סוציאליים לפי חוק

ההגנה על חוסים.............................................................. 2462

מינוי ושינוי מינוי עובדים סוציאליים לפי חוק הנוער

(טיפול והשגחה)................................................................ 2463

שינוי מינוי עובדת סוציאלית לעניין סדרי דין לפי חוק הסעד (סדרי דין בענייני קטינים, חולי נפש

ונעדרים)............................................................................... 2463

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט לצורך פעילות רוחנית-תרבותית לקהילה יהודית שאינה אורתודוכסית.................... 2463

הסמכה לדון בהשגה לפי חוק הפיקוח על יצוא

ביטחוני................................................................................

הודעה על מתן צו לפי חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה (הגבלת פעילות).. הודעות בדבר קביעת תקנים ובדבר שינויים בתקנים. הודעות על צורך בשיקום מחצבות לפי חוק המכרות

הודעה 87 על תיקון רשימת אתרי העתיקות..................

הודעה בדבר שינוי סכומי אגרה לפי חוק כבישי

אגרה (מנהרות הכרמל).................................................

הודעות על בקשה לתיקון שטח וגבולות במקרקעין.....

הודעות מוקדמות בדבר התחלת הסדר זכויות

במקרקעין והודעות הסדר במקרקעין........................

הודעות בדבר הצגת לוחות זכויות במקרקעין...............

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט.....................

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות.......................

הודעות מאת הציבור................................................................

2465

2466 2466

2468

2469

2469

2469

2470 2472

2472

2473

2474