גיליון 6539 עמוד 10 מתאריך 29/01/2013ת” 1885 - אגרגאט גרוס ומדורג לתשתית של כבישים, רחבות ושדות תעופה, גיליון תיקון מס' 1 מדצמבר 2012 למהדורה מפברואר 2004;

ת”י 2206 חלק 1 - גלגילון לכיבוי אש: דרישות מבנה ובדיקות, גיליון תיקון מס' 1 מדצמבר 2012 למהדורה מדצמבר 2009;

ת”י 2206 חלק 2 - גלגילון לכיבוי אש: דרישות תכן, התקנה ותחזוקה, גיליון תיקון מס' 1 מדצמבר 2012 למהדורה מדצמבר 2009;

ת”י 2859 חלק 1 - נוהלי דגימה לבחינה לפי תכונות - סכמות דגימה ממופתחות לפי גבול איכות לקבלה (AQL) לבחינת מנה-מנה, גיליון תיקון מס' 1 מדצמבר 2012 למהדורה מיוני 2003;

ת”י 5566 חלק 1 - מערכת רצפה מאבן טבעית: לוחות ואריחים לריצוף, גיליון תיקון מס' 2 מדצמבר 2012 למהדורה מפברואר 2007 ולגיליון התיקון מאוגוסט 2009.

י”ח בטבת התשע׳׳ג (31 בדצמבר 2012) (חמ 3-96)

דני גולדשטיין

המנהל הכללי של מכון התקנים הישראלי

הודעה על צורך בשיקום מחצבה

לפי פקודת המכרות

בהתאם לסעיף 113 לפקודת המכרותי, ומאחר שראיתי שהופסק ניצול חלק משטח המחצבה ששמה מפורט להלן, אני מודיע ששטח המחצבה המצוי בין נקודות הציון המפורטות למטה, טעון שיקום:

הודעה על צורך בשיקום מחצבה

לפי פקודת המכרות

בהתאם לסעיף 113 לפקודת המכרות1, ומאחר שראיתי שהופסק ניצול חלק משטח המחצבה ששמה מפורט להלן, אני מודיע ששטח המחצבה המצוי בין נקודות הציון המפורטות למטה, טעון שיקום:

שם    נקודת ציון התוחמות את

המחצבה    השטח הטעון שיקום    בעלות

מחצבת רמת    181700/547707    מינהל מקרקעי

בקע    181762/547757    ישראל

181852/547761 181906/547736 182042/547606 182109/547465 182010/547340 181935/547278 181879/547255 181836/547253 181726/547264 181652/547279 181536/547321

י”ד בחשוון התשע׳׳ג (30 באוקטובר 2012) (חמ 3-567)

שארבל שחאדה

_    המפקח על המכרות

1 חוקי א”י, כרך ב', עמ' 910; ס׳׳ח התשמ׳׳ט, עמ' 94.

שם המחצבה

מחצבת משאבי שדה


בעלות

מינהל מקרקעי ישראל


נקודת ציון התוחמות את השטח הטעון שיקום

181700/547707

181762/547757

181852/547761

181906/547736

182042/547606

182109/547465

182010/547340

181935/547278

181879/547255

181836/547253

181726/547264

181652/547279

181536/547321

י”ד בחשוון התשע׳׳ג (30 באוקטובר 2012) (חמ 3-567)

שארבל שחאדה

_    המפקח על המכרות

1 חוקי א”י, כרך ב', עמ' 910; ס׳׳ח התשמ׳׳ט, עמ' 94.

הודעה על צורך בשיקום מחצבה

לפי פקודת המכרות

בהתאם לסעיף 113 לפקודת המכרות1, ומאחר שראיתי שהופסק ניצול חלק משטח המחצבה ששמה מפורט להלן, אני מודיע ששטח המחצבה המצוי בין נקודות הציון המפורטות למטה, טעון שיקום:

שם    נקודת ציון התוחמות את

המחצבה    השטח הטעון שיקום    בעלות

מחצבת נחל    180484/547469    מינהל מקרקעי

רביבים    180925/547312    ישראל

181347/547237 181512/547280 181714/547232 181775/547256 181879/547255 181935/547278 182010/547340 182064/547409 182109/547465 182228/547529 182319/547645


ילקוט הפרסומים 6539, י״ח בשבט התשע׳׳ג, 29.1.2013 2468

1

חוקי א”י, כרך ב', עמ' 910; ס״ח התשמ״ט, עמ' 94.