גיליון 6539 עמוד 19 מתאריך 29/01/2013


טחנת קמח גולן בע״מ

(ח׳׳פ 51-002669-3)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 3.3.2013, בשעה 9.00, במשרדי המפרק, רח' הברזל 23, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ישראל חיים, רו״ח, מפרק

אדרי בע׳׳מ

(ח״פ 51-043821-1)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 3.3.2013, בשעה 8.00, במשרדי המפרק, רח' הברזל 23, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ישראל חיים, רו״ח, מפרק

ניהול אורלוב 77 בע׳׳מ

(ח״פ 51-276516-5)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 4.3.2013, בשעה 9.00, במשרד המפרק, רח' ריב׳׳ל 22, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אליהו בלייר, עו״ד, מפרק

ניהול החרושת רעננה 4ו בע׳׳מ

(ח״פ 51-307043-3)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 4.3.2013, בשעה 9.00, במשרד המפרק, רח' ריב׳׳ל 22, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אליהו בלייר, עו״ד, מפרק

ניהול אוריאל אופק 0ו-8 בע״מ

(ח״פ 51-412777-8)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 4.3.2013, בשעה 9.00, במשרד המפרק, רח' ריב׳׳ל 22, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אליהו בלייר, עו״ד, מפרק

ניהול בית הפלדה בע״מ

(ח״פ 51-280751-2)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 4.3.2013, בשעה 9.00, במשרד המפרק, רח' ריב׳׳ל 22, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אליהו בלייר, עו״ד, מפרק

ילו סקרין בע״מ

(ח״פ 51-368553-7)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 5.3.2013, בשעה 10.00, ברח' יוסף פעמוני 4, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

תומר לביא, מפרק

פלאוורטק בע״מ

(ח”פ 51-297338-9)

סולולרן פתרונות לומדים בע״מ

(ח”פ 51-344826-6)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברות הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 6.1.2013, התקבלה החלטה לפרק את החברות מרצון ולמנות את יעקב בן נתן, ת׳׳ז 050320027, מרח' מרוה 3, כפר ורדים, למפרק החברות.
2477 ילקוט הפרסומים 6539, י״ח בשבט התשע״ג, 29.1.2013