גיליון 6539 עמוד 2 מתאריך 29/01/2013


הודעה על מילוי תפקיד של שר

לפי חוק הממשלה, התשס״א-2001

מודיעים בזה, בהתאם לסעיף 10(0(6) לחוק הממשלה, התשס״א-2001/ כי בהתאם לסעיף 24)0 לחוק-יסוד: הממשלה2, ראש הממשלה, בנימין נתניהו3, ימלא את תפקיד שר החוץ החל מיום ה' בטבת התשע׳׳ג )18 בדצמבר 2012(, בשעה 10.30.

הודעה על מילוי המקום נמסרה לכנסת ביום ז' בטבת התשע׳׳ג )20 בדצמבר 2012(.

ז' בטבת התשע׳׳ג )20 בדצמבר 2012( )חמ 3-3281(

צבי האוזר

_    מזכיר הממשלה

י ס"ח התשס׳׳א, עמ' 168.

2    ס״ח התשס״א, עמ' 158.

3    י"פ התשס"ט, עמ' 3682.

הודעה על מילוי מקום של שר

לפי חוק הממשלה, התשס״א-2001 מודיעים בזה, בהתאם לסעיף 10)0)6( לחוק הממשלה, התשס״א-12001 )להלן - החוק(, כי הממשלה קבעה, בהתאם לסעיף 24)א( לחוק-יסוד: הממשלה2, כי השר זאב בנימין בגין ימלא את מקום שר הביטחון, מיום ה' בטבת התשע״ג )18 בדצמבר 2012( עד יום ז' בטבת התשע"ג )20 בדצמבר 2012( בבוקר.

בהתאם לסעיף 9)0 לחוק, נמסרה הודעה לכנסת.

י״א בטבת התשע״ג )24 בדצמבר 2012( )חמ 3-3281(

צבי האוזר

_    מזכיר הממשלה

1    ס״ח התשס״א, עמ' 168.

2    ס״ח התשס״א, עמ' 158.

הודעה על מינוי סגן שר

לפי חוק הממשלה, התשס״א-2001 מודיעים בזה, בהתאם לסעיף 10)0)7( לחוק הממשלה, התשס"א-12001, כי הממשלה אישרה, בהתאם לסעיף 25)א( לחוק-יסוד: הממשלה2, ולאחר שניתנה הסכמת ראש הממשלה, את מינויו של דני אילון לסגן שר במשרד החוץ.

תוקף המינוי החל ביום ז' בטבת התשע"ג )20 בדצמבר 2012(, המועד שבו נמסרה ההודעה על המינוי בכנסת.

ז' בטבת התשע״ג )20 בדצמבר 2012( )חמ 3-3281(

צבי האוזר

_    מזכיר הממשלה

1    ס״ח התשס״א, עמ' 168.

2    ס״ח התשס״א, עמ' 158.

הודעה על הפסקת כהונה של שר

לפי חוק הממשלה, התשס״א-2001 מודיעים בזה, בהתאם לסעיף 10)0)5( לחוק הממשלה, התשס"א-12001 )להלן - החוק(, כי לפי סעיף 22)א( לחוק-יסוד:

1 ס״ח התשס״א, עמ' 168.

הממשלה2, פסקה כהונתו של שר החוץ, אביגדור ליברמן3, ביום ו' בטבת התשע״ג )19 בדצמבר 2012(, בשעה 10.30.

בהתאם לסעיף 9)^)6( לחוק, נמסרה על כך הודעה לכנסת.

ז' בטבת התשע״ג )20 בדצמבר 2012( )חמ 3-3281(

צבי האוזר

_    מזכיר הממשלה

2    ס"ח התשס"א, עמ' 158.

3    י״פ התשס״ט, עמ' 3682.

הודעה על הפסקת כהונתו של סגן שר

לפי חוק הממשלה, התשס״א-2001 מודיעים בזה, בהתאם לסעיף 10)ב()8( לחוק הממשלה, התשס״א-12001 )להלן - החוק(, כי לפי סעיף 26)2( לחוק-יסוד: הממשלה2, פסקה כהונתו של השר במשרד החוץ, דני אילון3, ביום ה' בטבת התשע״ג )18 בדצמבר 2012(, בשעה 10.30.

בהתאם לסעיף 9)א()8( לחוק, נמסרה על כך הודעה לכנסת ביום ז' בטבת התשע״ג )20 בדצמבר 2012(.

ז' בטבת התשע״ג )20 בדצמבר 2012( )חמ 3-3281(

צבי האוזר

_    מזכיר הממשלה

1    ס"ח התשס"א, עמ' 168.

2    ס"ח התשס"א, עמ' 158.

3    י״פ התשס״ט, עמ' 3682.

הודעה על העברת סמכויות הנתונות לפי חוק

לפי חוק הממשלה, התשס״א-2001

מודיעים בזה, בהתאם לסעיף 10)0)11( לחוק הממשלה, התשס״א-12001, כי לפי סעיף 31)0 לחוק-יסוד: הממשלה2, החליטה הממשלה להעביר לראש הממשלה את סמכויותיה של שרת התרבות והספורט הנתונות לה לפי חוק דוד בן-גוריון, התשל"ז-31976.

ההחלטה הנ"ל הובאה לאישור הכנסת ביום ז' בטבת התשע"ג )20 בדצמבר 2012(.

ז' בטבת התשע״ג )20 בדצמבר 2012( )חמ 3-3281(

צבי האוזר

_    מזכיר הממשלה

1    ס"ח התשס"א, עמ' 168.

2    ס"ח התשס"א, עמ' 158.

3    ס"ח התשל"ז, עמ' 10.

הודעה בדבר אגרה בעד החזקת מקלט טלוויזיה

לפי חוק רשות השידור, התשכ״ה-1965 בתוקף סמכותי לפי סעיף 28א)ד( לחוק רשות השידור, התשכ״ה-11965, ובהתאם לתקנה 3 לתקנות רשות השידור )אגרה בעד החזקת מקלט טלוויזיה(, התשמ״א-21981, אני מודיע כי - 1 22460    ילקוט הפרסומים 6539, י״ח בשבט התשע״ג, 29.1.2013

1

   ס״ח התשכ״ה, עמ' 106; התשס״ג, עמ' 414; התשע״ב, עמ' 330.

2

   ק״ת התשמ״א, עמ' 447; התשנ״ח, עמ' 336.