גיליון 6539 עמוד 8 מתאריך 29/01/2013


הודעה על מתן צו

לפי חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה (הגבלת פעילות), התשנ״ה-1994 נמסרת בזה הודעה לפי סעיף 3(ג) לחוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה (הגבלת פעילות), התשנ׳׳ה-1994י (להלן - החוק), כי לאחר שהובא לידיעת השר לביטחון הפנים (להלן - השר) כי ביום ד' בכסלו התשע׳׳ג (18 בנובמבר 2012), יש כוונה לקיים אירוע בתאטרון ״חכוואתי״ לציון סיום שבוע הילד הפלסטיני, אזכור יום מותו של יאסר ערפאת ונושאים נוספים, מטעמה או בחסותה של הרשות הפלסטינית, וזאת בלי שניתן לכך היתר בכתב, כנדרש בסעיף 3(א) לחוק, הוציא השר ביום ד' בכסלו התשע״ג (18 בנובמבר 2012) צו לפי סעיף 3(ב) לחוק, המורה -

(1)    שלא לקיים את האירוע האמור באזור ירושלים, או בכל מקום אחר בתחומי מדינת ישראל;

(2)    למחזיק במקום ולכל אדם המנהל, המפעיל או הפועל במסגרת האירוע למנוע את קיום האירוע או לא לאפשר את המשך קיומו בכל מקום בתחומי מדינת ישראל.

י״ז בטבת התשע״ג (27 בדצמבר 2012) (חמ 3-2824)

משה אדרי

המזכיר הביטחוני

_    המשרד לביטחון הפנים

1 ס״ח התשנ״ה, עמ' 85; התשנ״ו, עמ' 40; התשנ״ח, עמ' 22.

הודעה בדבר קביעת תקנים

לפי חוק התקנים התשי״ג-1953 אני מודיע בהתאם לסעיף 6(ב) לחוק התקנים, התשי״ג-1953י, כי מכון התקנים הישראלי קבע, בתוקף סמכויותיו לפי סעיף 6(א) לחוק האמור, את התקנים הישראליים כלהלן:

ת״י 26 חלק 2.1 - בדיקות בטון: בטון טרי - סומך - בדיקת שקיעה, מדצמבר 2012 בא במקום המהדורה מדצמבר 2006;

ת״י 26 חלק 2.2 - בדיקות בטון: בטון טרי - סומך - בדיקה בשיטת ויבי, מדצמבר 2012 בא במקום המהדורה מדצמבר 2006;

ת״י 26 חלק 2.3 - בדיקות בטון: בטון טרי - סומך - דרגת הידוק, מדצמבר 2012 בא במקום המהדורה מדצמבר 2006;

ת״י 26 חלק 2.4 - בדיקות בטון: בטון טרי - סומך - בדיקה בשולחן זרימה, מדצמבר 2012 בא במקום המהדורה מדצמבר 2006;

ת״י 26 חלק 2.5 - בדיקות בטון: בטון טרי - צפיפות, מדצמבר 2012 בא במקום המהדורה מדצמבר 2006;

ת״י 26 חלק 2.6 - בדיקות בטון: בטון טרי - תכולת אוויר -שיטת מד לחץ, מדצמבר 2012 בא במקום המהדורה מדצמבר 2006;

ת״י 26 חלק 2.7 - בדיקות בטון: בטון טרי - זמן התקשרות -התנגדות לחדירה, מדצמבר 2012 בא במקום המהדורה מדצמבר 2006;

י ס״ח התשי״ג, עמ' 30; התשי״ח, עמ' 2; התשל״ט, עמ' 34.

ת״י 931 חלק 1.8 - עמידות אש של אלמנטי בניין - שיטות בדיקה:    דרישות ספציפיות לאלמנטים לא-נושאים

מפרידים אנכיים, מדצמבר 2012 בא במקום המהדורה ממאי 2002;

ת״י 934 - חומרים לסימון דרכים - הכנת דרכי אספלט לסימון והשמת חומרי סימון, מדצמבר 2012 בא במקום ת״י 934 חלק 1 מאפריל 2001 וגיליון התיקון מדצמבר 2005;

ת״י 1034 חלק 2 - אקוסטיקה: מדידות של בידוד קול בבניינים ובאלמנטי בניין - קביעה, אימות ויישום של דיוק הנתונים, מדצמבר 2012 בא במקום המהדורה מספטמבר 1980;

ת״י 1034 חלק 3 - אקוסטיקה: מדידות מעבדה של בידוד קול באלמנטי בניין - מדידת בידוד קול נישא באוויר, מדצמבר 2012 בא במקום התקנים הישראליים האלה: ת״י 1034 חלק 1 מיולי 1992, ת״י 1034 חלק 3 מספטמבר 1980 וגיליון התיקון מאוגוסט 1992, ת״י 1034 חלק 6 מספטמבר 1980,

ת״י 1034 חלק 8 מספטמבר 1980;

ת״י 1034 חלק 4 - אקוסטיקה: מדידות של בידוד קול בבניינים ובאלמנטי בניין - מדידות באתר של בידוד קול נישא באוויר בין חדרים, מדצמבר 2012 בא במקום המהדורה מספטמבר 1980;

ת״י 1034 חלק 5 - אקוסטיקה: מדידות של בידוד קול בבניינים ובאלמנטי בניין - מדידות באתר של בידוד קול נישא באוויר באלמנטי חזית ובחזיתות, מדצמבר 2012 בא במקום המהדורה מספטמבר 1980;

ת״י 1034 חלק 6 - אקוסטיקה: מדידות מעבדה של בידוד קול באלמנטי בניין - מדידת בידוד קול הולם, מדצמבר 2012 בא במקום התקנים הישראליים האלה: ת״י 1034 חלק 1 מיולי 1992, ת״י 1034 חלק 3 מספטמבר 1980 וגיליון התיקון מאוגוסט 1992, ת״י 1034 חלק 6 מספטמבר 1980, ת״י 1034 חלק 8 מספטמבר 1980;

ת״י 1034 חלק 7 - אקוסטיקה: מדידות של בידוד קול בבניינים ובאלמנטי בניין - מדידות באתר של בידוד קול הולם ברצפות, מדצמבר 2012 בא במקום המהדורה מספטמבר

1980;

ת״י 1034 חלק 8 - אקוסטיקה: מדידות מעבדה של בידוד קול באלמנטי בניין - דרישות ונוהלי מדידה, מדצמבר 2012 בא במקום התקנים הישראליים האלה: ת״י 1034 חלק 1 מיולי 1992, ת״י 1034 חלק 3 מספטמבר 1980 וגיליון התיקון מאוגוסט 1992, ת״י 1034 חלק 6 מספטמבר 1980, ת״י 1034 חלק 8 מספטמבר 1980;

ת״י 1034 חלק 9 - אקוסטיקה: מדידות מעבדה של העברה באיגוף של קול נישא באוויר ושל קול הולם בין חדרים סמוכים - יישום עבור אלמנטים קלים כאשר לחיבור יש השפעה קטנה, מדצמבר 2012 בא במקום המהדורה ממרס

1986;

ת״י 1034 חלק 10 - אקוסטיקה: מדידות מעבדה של בידוד קול באלמנטי בניין - דרישות למיתקני בדיקה ולציוד בדיקה, מדצמבר 2012 בא במקום התקנים הישראליים האלה: ת״י 1034 חלק 1 מיולי 1992, ת״י 1034 חלק 3 מספטמבר 1980 וגיליון התיקון מאוגוסט 1992, ת״י 1034 חלק 6 מספטמבר 1980, ת״י 1034 חלק 8 מספטמבר 1980;

ת״י 1120 חלק 2 - חידושים של צמיגים פנימטיים: כלי רכב מסחריים וגרוריהם, מדצמבר 2012 בא במקום המהדורה מדצמבר 2003;

ילקוט הפרסומים 6539, י״ח בשבט התשע״ג, 29.1.2013 2466