גיליון 6539 עמוד 9 מתאריך 29/01/2013ת׳׳י 1194 - מדידות מעבדה של רעש הנוצר במיתקני שפכים, מדצמבר 2012 בא במקום התקנים האלה: ת׳׳י 1194 חלק 1 מינואר 1990, ת׳׳י 1194 חלק 2 מינואר 1990, ת”י 1194 חלק 3 מינואר 1990, ת׳׳י 1194 חלק 4 מינואר 1990;

ת׳׳י 1309 - אקוסטיקה - מדידת בליעת קול בחדר הדהוד, מדצמבר 2012 בא במקום המהדורה ממאי 1986;

ת׳׳י 1349 חלק 1 - אקוסטיקה - תיאור של רעש סביבתי ומדידתו: גדלים ונהלים בסיסיים, מדצמבר 2012 בא במקום המהדורה ממאי 1986;

ת׳׳י 1423 - חומרים לסימון דרכים - תוספים בהפלה חופשית

-    כדוריות זכוכית, אגרגאטים למניעת החלקה ותערובות של שניהם, מדצמבר 2012 בא במקום ת”י 935 חלק 4 מאפריל 2001;

ת׳׳י 1516 חלק 4 - כבלי כוח בעלי בידוד משוחל ואבזריהם למתח נקוב מ-1 ק׳׳ו (1.2 ק׳׳ו = ») עד ק׳׳ו (3.6 ק׳׳ו = um): דרישות בדיקה לאבזרי כבלים למתח נקוב מ-6 ק׳׳ו (7.2 = um) עד 30 ק׳׳ו (36 ק׳׳ו = um) מדצמבר 2012 בא במקום המהדורה מספטמבר 2008;

ת׳׳י 1790 - חומרים לסימון דרכים - סימונים מוכנים מראש, מדצמבר 2012 בא במקום ת׳׳י 935 חלק 6 מדצמבר 2005;

ת׳׳י 1871 - חומרים לסימון דרכים - צבעים, חומרים פלסטיים קרים וחומרים תרמופלסטיים - דרישות, מדצמבר 2012 בא במקום התקנים הישראליים האלה: ת”י 935 חלק 1 מיוני 1999 וגיליונות התיקון מדצמבר 2001, ממאי 2003, מדצמבר 2005, ת׳׳י 935 חלק 2 מאפריל 2001, ת”י 935 חלק 7 מאוגוסט 2006, ת׳׳י 935 חלק 6 מדצמבר 2005;

ת׳׳י 2247 חלק 1.2 - תמרורי דרך אנכיים: תמרורים מחזירי אור - מכלל התמרור, מדצמבר 2012 בא במקום המהדורה מאוגוסט 1998;

ת׳׳י 2481 חלק 31 - מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה

-    מעליות להובלת משא בלבד, מדצמבר 2012 בא במקום ת׳׳י 24 חלק 5 מאוקטובר 1996;

ת׳׳י 2752 חלק 1 - איטום מבנים מפני חדירת מים ולחות: כללי, מדצמבר 2012;

ת׳׳י 3166 - קודים לייצוג שמות של ארצות, מדצמבר 2012 בא במקום המהדורה מדצמבר 2006;

ת׳׳י 5139 - סימון והארה של מכשולי טיסה, מדצמבר 2012, בא במקום המהדורה מינואר 2002 וגיליונות התיקון מאפריל 2004 ומנובמבר 2007;

ת׳׳י 5521 - גישה, מסעפים, שידור וריבוב; מערכת גישה בשידור על כבלי גישה מתכתיים: קו מנוי ספרתי, סימטרי חד-זוגי בקצב סיביות גבוה, מדצמבר 2012 בא במקום המהדורה מאוגוסט 2003;

ת׳׳י 5522 - שידור וריבוב; מערכת גישה בשידור על כבלי גישה מתכתיים; קו מנוי ספרתי במהירות גבוהה מאוד: דרישות פונקציונליות, מדצמבר 2012 בא במקום המהדורה מאוגוסט 2003;

ת׳׳י 5523 - שידור וריבוב; מערכת גישה בשידור על כבלי גישה מתכתיים; קו מנוי ספרתי במהירות גבוהה מאוד: דרישות למקלט-משדר, מדצמבר 2012 בא במקום המהדורה מאוגוסט 2003;

ת׳׳י 7962 - חומרים לסימון דרכים - חומרים שחורים להסתרת סימוני דרכים קיימים - דרישות, מדצמבר 2012;

ת׳׳י 12232 חלק 1 - האזנות סתר על פי חוק (LI): מנשק העברה ופרטי שירות ייחודיים למסירת IP - מפרט העברה למסירת IP, מדצמבר 2012;

ת׳׳י 12232 חלק 2 - האזנות סתר על פי חוק (LI): מנשק העברה ופרטי שירות ייחודיים למסירת IP - פרטי שירות ייחודיים לשירותי מיסור, מדצמבר 2012;

ת׳׳י 12232 חלק 3 - האזנות סתר על פי חוק (LI): מנשק העברה ופרטי שירות ייחודיים למסירת IP - פרטי שירות ייחודיים לשירותי גישה לאינטרנט, מדצמבר 2012;

ת׳׳י 12232 חלק 4 - האזנות סתר על פי חוק (LI): מנשק העברה ופרטי שירות ייחודיים למסירת IP - פרטי שירות ייחודיים לשירותי שכבה 2, מדצמבר 2012;

ת׳׳י 12232 חלק 5 - האזנות סתר על פי חוק (LI): מנשק העברה ופרטי שירות ייחודיים למסירת IP - פרטי שירות ייחודיים לשירותי מולטימדיה ^IP, מדצמבר 2012;

ת׳׳י 12232 חלק 6 - האזנות סתר על פי חוק (LI): מנשק העברה ופרטי שירות ייחודיים למסירת IP - פרטי שירות ייחודיים לשירותי PSTN/SDN, מדצמבר 2012;

ת׳׳י 12232 חלק 7 - האזנות סתר על פי חוק (LI): מנשק העברה ופרטי שירות ייחודיים למסירת IP - פרטי שירות ייחודיים לשירותי תקשורת ניידת, מדצמבר 2012;

ת׳׳י 60034 חלק 2.1 - מכונות חשמל מסתובבות: שיטות תקניות לקביעת הפסדים ונצילות באמצעות בדיקות (למעט מכונות לרכבי גרירה), מדצמבר 2012;

ת׳׳י 60034 חלק 31 - מכונות חשמל מסתובבות: בחירת מנועים בעלי נצילות אנרגטית לרבות יישומים בעלי מהירות משתנה - מדריך ליישום, מדצמבר 2012;

ת׳׳י 60793 חלק 2.10 - סיבים אופטיים - מפרטי דרישות למוצר: מפרט דרישות קבוצתי עבור סיבים מרובי אופנים מקטגוריה A1, מדצמבר 2012 בא במקום המהדורה מפברואר 2009;

ת׳׳י 61196 חלק 6 - כבלי תקשורת משותפי-ציר (קואקסיאליים): מפרט דרישות קבוצתי לכבלי גישה (drop) עבור טלוויזיה בכבלים (טל”כ), מדצמבר 2012.

י׳׳ח בטבת התשע׳׳ג (31 בדצמבר 2012)

(חמ 3-96)

דני גולדשטיין

המנהל הכללי של מכון התקנים הישראלי

הודעה בדבר שינויים בתקנים

לפי חוק התקנים, התשי”ג-1953

אני מודיע בהתאם לסעיף 6(ב) לחוק התקנים,

התשי׳׳ג-1953י, כי מכון התקנים הישראלי שינה, בתוקף

סמכויותיו לפי סעיף 6(א) לחוק האמור, את התקנים

הישראליים שלהלן:

ת׳׳י 1358 חלק 1 - מערכות מיגון לכלי רכב: מערכות אלקטרוניות - המערכת, גיליון תיקון מס' 1 מדצמבר 2012 למהדורה מיוני 2010;

י ס׳׳ח התשי׳׳ג, עמ' 30; התשל׳׳ט, עמ' 34.

2467 ילקוט הפרסומים 6539, י״ח בשבט התשע״ג, 29.1.2013