גיליון 6540 עמוד 1 מתאריך 30/01/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ט בשבט התשע״ג    6540    30 בינואר 2013

עמוד

הודעה על תוצאות הבחירות לכנסת התשע עשרה לפי חוק הבחירות לכנסת.......................... 2492

הודעה בדבר עדכון סכום היטל לפי חוק שמירת הניקיון........................................... 2496

הודעות מאת הציבור........................................................................ 2497