גיליון 6541 עמוד 1 מתאריך 30/01/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ט בשבט התשע״ג


6541


30 בינואר 2013


עמוד


עמוד

הודעה על מינוי חברה מקרב הציבור במועצה

המינהלית בבנק ישראל................................................. 2500

הודעה על מינוי חברות במועצה לשידורי כבלים

ולשידורי לוויין לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים) 2500

מינוי סגנית נשיאה בבית הדין לעבודה............................ 2500

מינוי לכהונה בפועל לפי חוק בתי המשפט..................... 2500

מינוי קאדי לכהונה בפועל..................................................... 2500

הודעה בדבר עדכון סכומים לפי חוק הערבות............... 2500

מינוי חוקרי ילדים לפי חוק לתיקון דיני הראיות

(הגנת ילדים)...................................................................... 2500

מינוי חבר לוועדה המייעצת לרשם המתווכים............. 2501

כתב הסמכה לפי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים. 2501 מינוי ממלאת מקום של יושב ראש ועדות המומחים

לפי חוק לפיצוי נפגעי גזזת........................................... 2501

הודעה בדבר אישור שינויים בהוראות למיתקני

תברואה (הל׳׳ת), התש”ל-1970, והפקדתם.............    2501

מינוי מנהל לפי תקנות פיצוי נפגעי אסון טבע (קביעת

זכאות לפיצויים ושיעורם)............................................ 2502

הודעה על הסמכת פקחים מסייעים לפי חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות

(הוראת שעה)............................................................................... 2502

הרשאה לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)........ 2502

הודעות על באי כוח הסיעות וממלאי מקומם............... 2503

הודעה על שינוי בהרכב הסיעתי של הכנסת, על ייצוג מפלגה בכנסת ועל באי כוח הסיעות

וממלאי מקומם.................................................................. 2503

אצילת סמכויות הרשות לפי תקנות התעבורה.............. 2504

הודעה על עדכון סכום לפי חוק-יסוד: משק המדינה.. 2504

הסמכה לפי חוק דם טבורי...................................................... 2504

הודעה בדבר מינוי חברים בוועדות מקומיות לתכנון

ולבנייה................................................................................. 2504

מינוי ממונים על הגבייה לפי פקודת המסים (גבייה).. 2505 הודעה בדבר חילוט טובין לפי פקודת היבוא והיצוא 2505 הודעה על פרסום כללי רישום וגישה לתיבת דואר

מאובטח במערכת דואר אלקטרוני מאובטח........... 2505

צו להחזיר תוקף זכות מטפחים............................................. 2506

תמצית עדכון תקציב רגיל של עיריית הוד השרון

לשנת הכספים 2012........................................................ 2506

הודעה על בחירתם של חברים בוועדה המקומית

לתכנון ולבנייה קריות.................................................... 2506

הודעה בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור ותיקוני

טעויות בהודעות כאמור............................................... 2506

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט......................... 2507

הודעות מאת הציבור................................................................ 2507

תיקון טעות