גיליון 6542 עמוד 1 מתאריך 31/01/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

כ' בשבט התשע״ג


6542


31 בינואר 2013


עמוד

הודעה בדבר מינוי חבר המועצה המייעצת לעניין

ניהולו ותפעולו של בית העצמאות.......................... 2532

הודעה על אישור תכנית מיתאר ארצית......................... 2532

מינוי יושבת ראש לוועדות שחרורים לפי חוק שחרור

על-תנאי ממאסר............................................................... 2532

הארכת מינוי יושב ראש לוועדות שחרורים מיוחדות

לפי החוק האמור.............................................................. 2532

מינוי יושב ראש לוועדות שחרורים לפי חוק הנוער

(שפיטה, ענישה ודרכי טיפול)..................................... 2532

מינוי יושבת ראש מותב לוועדות ערעור לפי חוק הנכים

(תגמולים ושיקום) וחוק בתי דין מינהליים............ 2532

עמוד

מינוי יושב ראש לוועדת ערר לפי חוק מיסוי מקרקעין

(שבח ורכישה).................................................................... 2532

הודעה על שינוי סכום לפי חוק הסדרת הלוואות

חוץ-בנקאיות...................................................................... 2533

מינוי רשמות בבית הדין לעבודה........................................ 2533

הסמכה לתת היתר לקבלת אשראי לרשות מקומית

לפי חוק יסודות התקציב............................................... 2533

הודעה בדבר מינוי חברים נוספים לפי תקנות הנכים

(ועדות רפואיות)............................................................... 2533

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה........................................ 2534

הודעה לפי תקנות הנפט (הרשאה לסטייה מהוראות

חוק התכנון והבנייה)...................................................... 2611

הודעות מאת הציבור................................................................ 2612