גיליון 6544 עמוד 1 מתאריך 06/02/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ה בשבט התשע״ג


6543


5 בפברואר 2013


עמוד


עמוד

הודעה בדבר הארכת מינוי יושבי ראש ועדות רפואיות

לפי תקנות הנכים (ועדות רפואיות)................................. 2616

הודעה בדבר מינוי חבר נוסף לפי תקנות הנכים (ועדה

רפואית עליונה)............................................................... 2616

הודעה בדבר הארכת מינוי יושבי ראש וחברים

בוועדה רפואית עליונה לפי החוק האמור............. 2616

הודעה בדבר ביטול מינוי חבר בוועדה רפואית לפי

החוק האמור....................................................................... 2616

שינוי מינוי עובדת סוציאלית לפי חוק ההגנה על חוסים. 2616 מינוי ממלאת מקום לנציגת השר להגנת הסביבה

במועצה הארצית לתכנון ולבנייה............................ 2616

מינוי חבר במועצת רשות נחל באר שבע.......................... 2616

הסמכה בסמכויות ממונה לפי חוק אוויר נקי................. 2617

מינוי אב בית דין לפי חוק הדיינים..................................... 2617

הודעה בדבר מועד תחילת כהונתם של ראשי מועצות

אזוריות................................................................................. 2617

הודעה על סכום מעודכן לפי חוק המכינות

הקדם-צבאיות................................................................... 2618

הודעה בדבר בקשה לרישיון לכהן כנוטריון.................... 2618

הודעות על אישור שיכונים ציבוריים............................... 2618

הודעה על פתיחה בחקירה בעניין תלונה על יבוא

בהיצף לפי חוק היטלי סחר ואמצעי הגנה............. 2619

הודעות על בקשה לתיקון הודעה בדבר בקשות

לרישום זכות מטפחים.................................................... 2619

הודעות בדבר קבלת בקשה לרישום כינוי מקור לפי

חוק הגנת כינויי מקור וציונים גאוגרפיים.............. 2620

הודעות בדבר השעיה והשעיה זמנית של חברים

מלשכת עורכי הדין......................................................... 2621

הודעות בדבר הוצאת חברים מלשכת עורכי הדין....... 2622

הודעות בדבר תיקון עונש וקיצור עונש השעיית

חברים מלשכת עורכי הדין........................................... 2622

הודעה על מינוי מפקח לפי חוק העבירות המינהליות 2622 הודעה בדבר שינוי בהרכב ועדת ערר לארנונה (אילת.

נס ציונה)....................................................................................... 2622

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה........................................ 2623

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 2649

הודעות לפי חוק האגודות השיתופיות............................. 2655

הודעות מאת הציבור................................................................ 2656

תיקון טעות