גיליון 6545 עמוד 1 מתאריך 07/02/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

■    7 בפברואר 2013

עמוד

צווי הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי

(סמכויות אכיפה - מעצרים)....................................... 2756

מינוי מפקחים לפי חוק עובדים זרים................................ 2763

הסמכת מפקחים לפי חוק העסקת עובדים על ידי

קבלני כוח אדם................................................................. 2764

הסמכת מפקחים לפי חוק שירות התעסוקה.................... 2765

עמוד

מינוי פקידי יערות...................................................................... 2766

הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים -

הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 31.12.2012..... 2767

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 31.12.2012... 2768 הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור ותיקון

טעות בהודעה כאמור..................................................... 2772

הודעות מאת הציבור................................................................ 2803