גיליון 6545 עמוד 2 מתאריך 07/02/2013צו הענקת סמכויות

לפי חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), התשנ”ו-1996

בתוקף סמכותי לפי סעיף 39 לחוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים(, התשנ׳׳ו-1996י )להלן - החוק(, אני מסמיך את עובדי רשות האוכלוסין ההגירה ומעברי הגבול אשר מונו לקציני ביקורת גבולות לפי סעיף 15(ב) לחוק הכניסה לישראל, התשי”ב-1 21952, המפורטים להלן, בסמכויות עיכוב ומעצר שבהן יוכלו לעשות שימוש במסגרת תפקידם, כדלקמן:

(1)    סמכויות עיכוב לפי סעיפים 67(א) ו-68 לחוק;

(2)    סמכות מעצר לפי סעיף 23(ב) לחוק.

סמכויות אלה הן לגבי הנכנסים לישראל והיוצאים ממנה בתחנות גבול.

שם העובד    מס' זהות

034757518

בן עמרם חלי

065750937

בראון ליאור

033435108

זנטי עדי

062877451

אל עזרא (חזן) הדר

033469727

טסה נטע

032359176

יעקב זקיבן זקון

065741183

כהן שיין

022385652

מלכה אורלי

034613331

מרש סיון

310308283

קופפרשמידט ג'פרי

026610949

שווג יורי

026610584

שוורץ ליאל

031937501

דהרי שרית

034670232

שמילוביץ אליה

027419365

נעים יניב

300285350

נהרי אורטל

304487036

צ'רקסקי אוקסנה

029638574

דפני רוחמה

060517711

חדד שירה

308876507

פקש אלה

034632232

פארס אדיב

014646913

פאר אנה

021697461

אוחנה לירון

036869691

נחמן נורית

203831722

עדן ישעיהו

021692868

נמיר אסף

שם העובד    מס' זהות

201449246

ברנס אופיר

309425247

ליליה מינקביץ'

302500921

דרורי נוי

301543583

בראונשטיין אורי

033058918

גנוט רותי

309441749

אנה בן חמו

תוקפו של צו הענקת סמכויות זה עד יום ט' בטבת התשע׳׳ה (31 בדצמבר 2014) וכל עוד מקבלי הסמכויות משמשים בתפקידם.

כ׳׳ח בטבת התשע׳׳ג (10 בינואר 2013) (חמ 3-2849)

יצחק אהרונוביץ'

השר לביטחון הפנים

צו הענקת סמכויות

לפי חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), התשנ”ו-1996

בתוקף סמכותי לפי סעיף 39 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), התשנ׳׳ו-1996י (להלן - החוק), אני מסמיך את עובדי רשות האוכלוסין ההגירה ומעברי הגבול אשר מונו לקציני ביקורת גבולות לפי סעיף 15(ב) לחוק הכניסה לישראל, התשי”ב-21952, המפורטים להלן, בסמכויות עיכוב ומעצר שבהן יוכלו לעשות שימוש במסגרת תפקידם, כדלקמן:

(1)    סמכויות עיכוב לפי סעיפים 67(א) ו-68 לחוק;

(2)    סמכות מעצר לפי סעיף 23(ב) לחוק.

סמכויות אלה הן לגבי הנכנסים לישראל והיוצאים ממנה בתחנות גבול.

מס' העובד    מס' זהות

037355203

אביחצירה איציק

056582869

אבוטבול דוד

301454013

אבוצדקה אורטל

309591329

אבי איילין גנתו

034132506

אבידן ליאת

065728305

אביסרור שמעון

060738309

אביעד ויקי

028411569

אבירן תומר

065675670

אבקסיס דורון

023924509

אברהם בלה

037047743

אברהם עינת

300389517

אברמוביץ עדי

י ס׳׳ח התשנ׳׳ו, עמ' 338; התשנ׳׳ז, עמ' 116. 2 ס׳׳ח התשי׳׳ב, עמ' 354; התשס׳׳א, עמ' 502.

ילקוט הפרסומים 6545, כ״ז בשבט התשע״ג, 7.2.2013 2756

1

   ס׳׳ח התשנ׳׳ו, עמ' 338; התשנ׳׳ז, עמ' 116.

2

   ס׳׳ח התשי׳׳ב, עמ' 354; התשס׳׳א, עמ' 502.