גיליון 6546 עמוד 1 מתאריך 12/02/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

ב' באדר התשע״ג    6546    12 בפברואר 2013

עמוד

הודעה בדבר כוונה ליתן צו הקניה לפי חוק הרשויות המקומיות (הקניית רכוש ציבורי)......................... 820 2

הודעות על ביעור רשומות בבתי המשפט............................................................820 2

הודעות על מיזוג חברות לפי חוק ההגבלים העסקיים.............................................................825 2

רשימת היתרים לסמן מצרכים בתו-תקן.............................................................9 82 2

הודעה על מחיקת היתרים לסמן מצרכים בתו-תקן....................................................831 2

הודעה בדבר העברת תכנית מיתאר ארצית חלקית ברמה מפורטת להערכות הוועדות המחוזיות ולהשגות

הציבור תמ׳׳א 37/ה/ 2 - מערכת הולכת גז טבעי וקו מים מאזור אשדוד למיתקני ההתפלה בפלמחים ושורק. 833 2

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט...........................................................841 2

הודעה סופית בדבר מחיקה מפנקס העמותות........................................................874 2

תיקון טעות