גיליון 6547 עמוד 1 מתאריך 14/02/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

י    14 בפברואר 2013

עמוד


עמוד

תיקון ההודעה בדבר הגבלות ותנאים לאחריות החברה

לדבר דואר ולחבילה בשירות הבין-לאומי............. 2876

מינוי ועדות אתיקה והרכבן לפי חוק זכויות החולה .. 2876 הסכם בדבר מימון הקמת מצבות לנפטרים

גלמודים (תיקון)................................................................. 2877

הודעה על ביעור רשומות בבתי המשפט.......................... 2878

הודעה בדבר עדכון מחירים מרביים למוצרי נפט......... 2879 הודעות על פטור ועל פטור בתנאים מאישור הסדר

כובל לפי חוק ההגבלים העסקיים............................. 2879

הודעות על שינוי בתנאי פטור מאישור הסדר כובל

לפי החוק האמור.............................................................. 2886

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................. 2888

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 2893

הודעות מאת הציבור................................................................ 2894