גיליון 6548 עמוד 1 מתאריך 14/02/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

ד' באדר התשע״ג    6548    14 בפברואר 2013

עמוד

הודעה בדבר הכנת תכנית מיתאר ארצית ובדבר תנאים למתן היתרים בתקופת הביניים תמ׳׳א 37/ח -תכנית מיתאר ארצית חלקית ברמה מפורטת לחיבור קידוחי הגז הטבעי מתגליות למערכת ההולכת

הארצית מתחמים יבשתיים חגית מזרח ומט׳׳ש מרץ............................................2916

הודעות בדבר הכנת תכנית מיתאר ארצית ובדבר תנאים למתן היתרים בתקופת הביניים תמ”א/37/ח -תכנית מיתאר ארצית חלקית ברמה מפורטת לחיבור קידוחי הגז הטבעי מתגליות למערכת ההולכה

הארצית מערכי כניסה מהים דור, מכמורת ונחל אלכסנדר.......................................2919

הודעה בדבר העברת תכנית מיתאר ארצית חלקית ברמה מפורטת להערות הוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור

תמ׳׳א 10/ד/9 - תחנת כוח בקוגנרציה בהספק של 510 מגה ואט במפעלי ים המלח סדום.............. 2921

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מחוזית למחוז המרכז תמ׳׳מ 27/21/3 - רעננה - נאות שדה.......... 2926